Projekt specustawy dotyczącej centralizacji podatku naliczonego w gminach, powiatach i województwach przewiduje rozwiązania, które utrudnią jednostkom odzyskiwanie pieniędzy

Polecany produkt: VAT w samorządach >>>

Dotarliśmy do nieoficjalnego projektu specustawy (z 26 listopada 2015 r.), która ma uregulować rozliczenia VAT samorządów i ich jednostek oraz zakładów budżetowych. Chodzi o centralizację rozliczeń gmin, powiatów i województw z ich jednostkami i zakładami. Jest to rezultat wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r. w sprawie gminy Wrocław (sygn. akt C-276-14) oraz uchwały NSA z 26 października 2015 r. (sygn. akt I FPS 4/15). Z orzeczeń tych wynika, że jednostki i zakłady budżetowe nie są podatnikami VAT odrębnymi od samorządów. Podatnikami są jedynie gminy, powiaty i województwa. Oznacza to, że jednostki i zakłady budżetowe muszą scentralizować swoje rozliczenia VAT z jednostkami samorządu terytorialnego, które je utworzyły. Projekt specjalnej ustawy przewiduje rozwiązania, które regulują zasady tej centralizacji, zarówno co do przeszłych, jak i przyszłych rozliczeń. Ministerstwo Finansów nie przekazało jednak jeszcze tego projektu do konsultacji zewnętrznych.