Zapłacony podatek odzyskamy także wówczas, gdy spółka nie zostanie zarejestrowana w KRS albo kapitał zakładowy zostanie zarejestrowany w wysokości niższej, niż przewidywała umowa.
PCC od umowy spółki należy zapłacić w terminie 14 dni od zawarcia umowy, a więc zazwyczaj przed zakończeniem procesu rejestracji umowy spółki lub jej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
PRZYPOMNIENIE: Na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2015 r. zapłacony podatek od umowy spółki mógł być zwrócony tylko w dwóch sytuacjach, tj. jeżeli podwyższenie kapitału spółki nie zostało zarejestrowane lub jeżeli zostało zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale. Jeśli natomiast spółka nie została zarejestrowana albo kapitał zakładowy spółki kapitałowej został zarejestrowany w wysokości niższej, niż przewidywała umowa spółki, to wówczas nie przysługiwało prawo zwrotu niesłusznie zapłaconego PCC. Od stycznia 2016 r. ten stan się zmienia, tj. zostanie rozszerzony katalog przesłanek uprawniających do otrzymania zwrotu niesłusznie zapłaconego podatku.
CEL ZMIANY: Celem zmiany wprowadzonej od 1 stycznia jest uzupełnienie istniejącej luki prawnej i poszerzenie katalogu przesłanek do zwrotu PCC, tak aby objąć nim także inne występujące w praktyce zdarzenia bezpodstawnie zapłaconego podatku.
Tabela 4. Porównanie art. 11 ustawy o PCC
Zwrot zapłaconego PCC od Do końca 2015 r. Od 1 stycznia 2016 r.
umowy spółki Brak prawa do zwrotu PCC, jeśli nie zarejestrowano umowy spółki. Prawo do zwrotu PCC, jeśli nie zarejestrowano umowy spółki.
podwyższenia kapitału Możliwy zwrot PCC, gdy: ● nie zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego, ● kapitał zakładowy zarejestrowano w niższej wysokości, niż określono w uchwale. Możliwy zwrot PCC, gdy ● nie zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego, ● kapitał zakładowy zarejestrowano w niższej wysokości, niż określono w uchwale, ● kapitał zakładowy zarejestrowano w wysokości niższej, niż przewidywała umowa spółki.