Nowelizacja doprecyzowała zasady naliczania PCC przy czynnościach podlegających VAT. Pozwoli to uniknąć podwójnego opodatkowania.

PRZYPOMNIENIE: Do końca 2015 r. art. 2 pkt 4 ustawy o PCC stanowił, że nie podlegają opodatkowaniu PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 pkt 4 wyłączone z PCC zostają czynności w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT lub zwolnione od tego podatku, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
CEL ZMIANY: Podatnicy mieli wątpliwości co do opodatkowania PCC umowy sprzedaży lub zamiany wówczas, gdy jest ona częściowo opodatkowana VAT. W takim przypadku nieraz dochodziło do podwójnego opodatkowania. Przedmiotowa zmiana ma na celu rozwianie tych obaw oraz zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu VAT oraz PCC.
! PCC nie jest nakładany na czynności (inne niż umowa spółki i jej zmiany) w zakresie, w jakim są już one opodatkowane VAT, lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od VAT z tytułu dokonania tej czynności.