Były prezes odpowiada za odsetki od zaległości podatkowych spółki narosłe już po odejściu przez niego z firmy. I to nawet gdyby przestał pełnić funkcję z powodu skazania przez sąd – orzekł NSA.
Nie było w tej sprawie wątpliwości, że były członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za jej zaległości w VAT powstałe w okresie, gdy sprawował on w niej swoją funkcję.
Spór toczył się o odsetki narosłe w czasie, gdy mężczyzna – na skutek wyroku sądu rejonowego – nie mógł prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnić żadnych funkcji w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji ani stowarzyszeniu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił jego skargę na decyzje organów podatkowych. Stwierdził, że zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z art. 116 par. 1 ordynacji podatkowej: egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, a były prezes nie wskazał przesłanek uwalniających go od odpowiedzialności podatkowej ani mienia, z którego fiskus mógłby ściągnąć znaczną część zaległości spółki.
Sąd przypomniał też, że zgodnie z art. 107 par. 1 i 2 ordynacji odpowiedzialnością osób trzecich (w tym byłych członków zarządu) objęto zasadniczo również odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Liczy się je od daty powstania zaległości podatkowej (upływ terminu płatności podatku) do daty wydania decyzji ustalającej zakres odpowiedzialności tej osoby.
NSA utrzymał ten wyrok w mocy. Zwrócił uwagę na to, że w ordynacji podatkowej wyraźnie określono sytuacje, w których ograniczona jest odpowiedzialność odsetkowa osoby trzeciej za zaległości podatkowe (art. 110 par. 2 pkt 2 i art. 112 par. 4 pkt 2). Nie ma wśród nich przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w zarządzie spółki.
Sąd przywołał także wyrok z 12 września 2014 r. (sygn. akt I FSK 1311/13), w którym NSA nie zgodził się z poglądem, iż osoba trzecia nie ponosi odpowiedzialności za zaległości odsetkowe i koszty egzekucji powstałe po dacie zaprzestania pełnienia przez nią funkcji w zarządzie spółki. Co innego, gdyby miała odpowiadać za odsetki od zaległości podatkowych za okres od daty ogłoszenia upadłości. Wtedy byłoby to niesprawiedliwe, bo zakres odpowiedzialności członka zarządu byłby szerszy niż odpowiedzialności spółki – orzekł wówczas NSA.
W tej sprawie jednak wyjątek ten nie miał zastosowania, bo nie doszło do ogłoszenia upadłości.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 października 2015 r., sygn. akt I FSK 977/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia