Komitet Standardów Rachunkowości znowelizował krajowy standard o polityce rachunkowości. Przygotował też projekt stanowiska dotyczącego inwentaryzacji.
Zmiana standardu rachunkowości nr 7 ma na celu dostosowanie jego treści do nowelizacji ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). Weszła ona w życie 23 września 2015 r. i wprowadza uproszczenia dla małych jednostek.
Natomiast w projekcie nowego stanowiska komitet wyjaśnia, jak przeprowadzić inwentaryzację drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.
KSR wskazuje, że ujawnione szkody należy rozliczyć jak niedobory np. w sytuacji, gdy okaże się, że towary są już nieprzydatne, a komisja ustali, że ich wartość ewidencji księgowej jest wyższa niż możliwa do uzyskania przy sprzedaży. W takim przypadku przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej powinien przekazać do księgowości do akceptacji zarządu (kierownika jednostki) zestawienie różnic jakościowych. Po otrzymaniu zgody różnice te trzeba wyksięgować.
Komitet wyjaśnia to na przykładzie: podczas inwentaryzacji drogą spisu z natury ustalono, że ze względu na zmieniony profil produkcji część materiałów jest nieprzydatna i powinna być przeznaczona do sprzedaży. Chodzi o 150 sztuk materiału X i 20 sztuk materiału Y. Komisja ujmuje je więc w odrębnym arkuszu inwentaryzacyjnym i wraz z pozostałymi dokumentami przekazuje księgowemu. Ten ustala, że jednostkowe ceny ewidencyjne materiałów uznanych za nieprzydatne to: 15 zł/szt. w przypadku materiału X i 100 zł/szt. w przypadku materiału Y.
Za sprzedaż pierwszego materiału można uzyskać jednak tylko 11 zł/szt., a drugiego 85 zł/szt. W takim przypadku niedobór w przypadku 150 sztuk materiału X wynosi 600 zł (wartość w ewidencji 2250 zł – wartość możliwa do uzyskania 1650 zł), natomiast 20 sztuk materiału Y wynosi 300 zł (wartość w ewidencji 2000 zł – wartość możliwa do uzyskania 1700 zł).
KSR tłumaczy, że składniki zapasów o ograniczonej przydatności ewidencji księgowej należy wykazać odrębnie.
Projekt nowego stanowiska znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). Uwagi do jego treści można przesyłać do końca stycznia 2016 r.
Składniki zapasów o ograniczonej przydatności ewidencji księgowej należy wykazać odrębnie