Podatnik pełni funkcję członka zarządu we wspólnocie mieszkaniowej i z tego tytułu otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie. Czy taką działalność można uznać za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich, która korzysta ze zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł?
EKSPERT RADZI
Reklama
Dochody członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie podlegają zwolnieniu. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT zwolnione od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Reklama
Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich uważa się działalność publiczną dla ogółu społeczeństwa. Natomiast nie uważa się za takie czynności działań związanych z zarządzaniem jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jaką jest wspólnota mieszkaniowa. W związku z tym w stosunku do członka zarządu wspólnoty nie ma zastosowania powyższe zwolnienie.
Potwierdza to postanowienie Urzędu Skarbowego w Chrzanowie z 18 czerwca 2007 r., nr OR/415-16/07, w którym czytamy: „(...) wypłacane kwoty z tytułu członkostwa zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być utożsamiane ze świadczeniem otrzymywanym przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie. Zatem członkowie zarządu uzyskujący dochody w postaci diet z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT”.
Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
W związku z użyciem przez ustawodawcę słowa „w szczególności” uznać należy, że przepis ten nie zawiera katalogu zamkniętego, a jedynie określa przykładowy katalog takich przychodów. Stąd należy uznać, że choć wynagrodzenia członków zarządu nie są wymienione w tym katalogu, to jednak mogą się zawierać w przychodach z innych źródeł.
Mając powyższe na uwadze, otrzymywane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wynagrodzenia, jak również inne świadczenia stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ww. ustawy o PIT.
Stanowisko takie potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPB2/415-423/12-3/KR z 3 września 2012 r. Czytamy w niej: „(...)dieta, którą wnioskodawca otrzymuje od wspólnoty mieszkaniowej, stanowi dla niego przychód z innych źródeł, w myśl art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad ogólnych”.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).