Jeżeli podatnik powiadomi o nowym adresie już po wysłaniu do niego pisma, ale jeszcze przed jego dotarciem pod poprzedni adres, to organ podatkowy ma obowiązek powtórzyć czynność doręczenia – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o przedsiębiorcę, u którego dyrektor urzędu kontroli skarbowej stwierdził zaniżenie VAT. Przedsiębiorca nie przebywał jednak w podanym wcześniej miejscu prowadzenia swojej działalności, dlatego organ, po podwójnym awizowaniu, uznał, że decyzja określająca prawidłową wysokość podatku została doręczona w trybie zastępczym, na podstawie art. 150 ordynacji podatkowej. Za dzień doręczenia decyzji uznano ostatni dzień, w jakim mógł on odebrać przesyłkę z urzędu pocztowego.
Mężczyzna nie zgodził się z ustaleniami kontroli i choć przesyłkę podjął na poczcie po upływie terminu na jej odbiór, to wniósł odwołanie od decyzji. Fiskus go nie uwzględnił, bo uznał, że przedsiębiorca złożył je za późno.
Podatnik tłumaczył jednak, że jeszcze przed wydaniem decyzji wymiarowej wysłał do organu informację o zmianie miejsca siedziby prowadzenia działalności gospodarczej.
Dyrektorzy UKS i izby skarbowej stwierdzili jednak, że informacja dotarła do urzędu już po dacie wydania, a następnie wyekspediowania decyzji do podatnika. Słusznie więc, kierując się danymi z akt postępowania, wysłano decyzję na stary adres przedsiębiorstwa – uznali. Dodali, że skoro przed dniem nadania pisma i pierwszego jego awizowania organ nie posiadał informacji o zmianie adresu, to korespondencja została wysłana na prawidłowy adres. Została też prawidłowo doręczona w trybie zastępczym i nie może tego zmienić późniejsze osobiste odebranie decyzji na poczcie przez podatnika.
Dodatkowo zwrócono uwagę na to, że pismo o zmianie adresu nie zostało podpisane, w związku z czym było obarczone brakiem formalnym i jako takie nie mogło zostać uwzględnione przez organ, bo nie wywoływało skutku prawnego.
Gdy sprawa trafiła przed Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, przedsiębiorca przyznał, że faktycznie powiadomił organ o nowym adresie prowadzenia działalności już po tym, jak pismo zostało do niego wysłane. Nastąpiło to jednak wciąż przed dniem dotarcia listu pod poprzedni adres. Podatnik uważał, że w takiej sytuacji nie może być stosowany zastępczy tryb doręczenia, przewidziany w art. 150 ordynacji. Jest to dozwolone dopiero wtedy, gdy nie ma możliwości doręczenia w sposób właściwy albo zastępczy. W tej sprawie natomiast organy miały informacje, pod jaki adres mogą ponownie wysłać decyzję – argumentował przedsiębiorca.
Przekonało to sąd, który uchylił postanowienie dyrektora izby skarbowej. Stwierdził, że jeśli organ podatkowy zostanie powiadomiony o nowym adresie już po wysłaniu pisma, ale jeszcze przed jego dotarciem pod poprzedni adres, to organ ma obowiązek powtórzyć czynność doręczenia. I nie ma znaczenia brak podpisu pod pismem zawierającym informację o zmianie adresu. Brak formalny podlega przecież uzupełnieniu, o czym organ także powinien zawiadomić przedsiębiorcę – orzekł WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
Ważne
Tryb przewidziany w art. 150 ordynacji jest dozwolony dopiero wtedy, gdy nie ma możliwości doręczenia w żaden inny sposób, tzn. ani właściwy, ani zastępczy
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 25 listopad 2015 r., sygn. akt III SA/WA 2569/15.