Oczekiwanie na wynik postępowania karnego nie przedłuża terminu do wniesienia odwołania – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o członka zarządu fundacji, który nabrał podejrzeń co do zgodności z prawem przepływów finansowych dokonywanych w imieniu i na rzecz fundacji. Złożył więc doniesienie do prokuratury. Chciał, aby przyjrzała się ona działalności fundacji. W tym czasie organy podatkowe wszczęły w niej kontrolę i stwierdziły, że członek zarządu jest odpowiedzialny za jej zaległości podatkowe.
Członek zarządu się z tym nie zgodził. Chciał wnieść odwołanie od decyzji, ale uznał, że poczeka do momentu zakończenia postępowania karnego. Miał przeczucie, że ewentualne śledztwo prowadzone przez prokuraturę dostarczy mu dowodu na to, iż to nie on powinien odpowiadać za zaległości fundacji. Takiej rady udzielili mu również pracownicy urzędu skarbowego. Polecili mu, aby poczekał, aż zdobędzie odpowiednie argumenty na swoją obronę.
Ostatecznie prokuratura umorzyła postępowanie karne. Dopiero wtedy członek zarządu wniósł odwołanie od decyzji stwierdzającej jego odpowiedzialność za zaległości podatkowe fundacji.
Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził jednak, że odwołanie zostało wniesione za późno, i wydał postanowienie o jego niedopuszczalności. Uznał, że oczekiwanie na rozstrzygnięcie postępowania karnego, które miałoby uwolnić członka zarządu fundacji od odpowiedzialności podatkowej, nie jest usprawiedliwieniem i w konsekwencji termin nie został dochowany. Zwrócił uwagę na to, że on sam nie kwestionuje przekroczenia terminu, a jedynie usprawiedliwia się staraniem o zdobycie odpowiedniej argumentacji, która uwolniłaby go od odpowiedzialności.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w pełni podzielił stanowisko organów podatkowych. Przypomniał, że działają one na podstawie i w granicach przepisów, które muszą bezwzględnie stosować. Skoro więc art. 228 par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej przewiduje, że organ odwoławczy wydaje postanownienie w przypadku niedopuszczalności odwołania, to organ ma obowiązek ten przepis zastosować.
Zdaniem WSA okoliczności uprawdopodobniające to, że nie z winy członka zarządu odwołanie nie zostało wniesione w terminie, nie zmienia faktu, że termin ten upłynął. Oczekiwanie na wyniki postępowania karnego nie przedłuża czasu na wniesienie odwołania – orzekł WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 25 listopada 2015 r., sygn. akt IIISA/Wa 315/15.