Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadać będzie zagadnieniu stanowiącemu przedmiot interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, organ nie wyda interpretacji indywidualnej

Nowością jest wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. tzw. wniosków wspólnych (art. 14r o.p.) oraz przyznanie uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej podmiotowi zamawiającemu (art. 14s o.p.) w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907). Ustawa zmieniająca wprowadza również wiele rozwiązań usprawniających proces wydawania interpretacji podatkowych oraz poprawiających obsługę wnioskodawców.
Stwierdzenie wygaśnięcia i uchylenie
W nowych przepisach doprecyzowano i uporządkowano uprawnienia organów podatkowych związane z wydawaniem interpretacji podatkowych. Jeżeli wnioskodawca przedstawi we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, które odpowiadać będzie zagadnieniu rozstrzygniętemu w interpretacji ogólnej wydanej w tym samym stanie prawnym, organ wyda postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna. Jednocześnie stwierdzi bezprzedmiotowość wniosku. W postanowieniu organ wskaże oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na wydane postanowienie przysługiwać będzie zażalenie, a w dalszej kolejności także skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 14b par. 5 o.p.). W podobnym trybie będą eliminowane z obrotu prawnego już wydane interpretacje indywidualne. Organ uchyli interpretację indywidualną i wyda postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej. Postanowienia te – w razie potrzeby – będą mogły być zmieniane i uchylane.
W razie zastosowania się przez wnioskodawcę do interpretacji indywidualnej przed stwierdzeniem jej wygaśnięcia znajdzie zastosowanie tzw. zasada nieszkodzenia. Oznacza to, że w stosunku do takiego wnioskodawcy nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach zostanie umarzone i nie będą naliczane odsetki za zwłokę (art. 14k par. 1 oraz 3 o.p.).
Doręczenie drogą elektroniczną
W nowym par. 2 art. 14d o.p. wskazano, że w przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej interpretację uważa się za wydaną z zachowaniem terminu (co do zasady trzy miesiące od dnia otrzymania wniosku), jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w art. 152a par. 1, zostało przesłane przed upływem tego terminu.
Interpretacja indywidualna będzie wydana w terminie, jeżeli przed jego upływem wnioskodawca otrzyma na adres elektroniczny informację, że może odebrać interpretację w formie dokumentu elektronicznego, ze wskazaniem adresu elektronicznego, z którego może pobrać pismo. Z kolei doręczenie interpretacji (od którego to momentu liczony jest termin na zaskarżenie interpretacji) będzie skuteczne, jeżeli wnioskodawca potwierdzi odbiór interpretacji w sposób, o którym mowa w art. 152a par. 1 pkt 3 o.p., tj. co do zasady przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 292) lub przez zastosowanie profilu zaufanego ePUAP (art. 152 par. 3 o.p.).
Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy
Informację przekazuje się niezwłocznie, a gdy wnioskodawca wystąpił z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy przed wydaniem interpretacji indywidualnej – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania tej interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie (art. 14d par. 3 o.p.). Ma to ułatwić wnioskodawcy pozyskanie informacji w sprawie wniosku o interpretację. Ponieważ jednak przepis wskazuje, że możliwą do pozyskania informacją jest jedynie data wydania interpretacji (innego rozstrzygnięcia) oraz zawarta w niej ocena stanowiska wnioskodawcy, to wnioskodawca może nie otrzymać wcześniej informacji o przewidywanym kierunku rozstrzygnięcia, przez co praktyczne znaczenie przepisu zostaje osłabione.
Pojawia się też pytanie, czy organy będą udzielać informacji telefonicznie, nie mając pewności co do osoby rozmówcy.
Gdy podmiotów jest więcej
W obrocie gospodarczym nierzadkie są sytuacje, gdy w danym zdarzeniu (np. transakcji), z którego mogą wynikać skutki podatkowe, bierze udział więcej podmiotów. Obecnie nie mogą one złożyć wspólnego wniosku o interpretację. Jest to rozwiązanie, które niepotrzebnie generuje większą liczbę wniosków do tego samego zagadnienia, przy czym wobec często występującej różnej właściwości organów wydających interpretacje, związanej z miejscem zamieszkania lub siedzibą podatnika, to samo zagadnienie jest przedmiotem równoległej analizy w różnych organach.
We wniosku wspólnym wszyscy zainteresowani wskażą jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji, a także jej ewentualnej zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia. Wniosek będzie więc wskazywał zainteresowanego (stronę) oraz pozostałych zainteresowanych. W celu uzupełnienia braków formalnych wniosku (np. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku) organ będzie występował wyłącznie do zainteresowanego wskazanego we wniosku jako strona postępowania i on też będzie udzielał organowi wyjaśnień. Czynności dokonywane w postępowaniu przez innych zainteresowanych (niewskazanych jako strona) będą bezskuteczne.
Wspólny wniosek będzie musiał zawierać oświadczenia wszystkich zainteresowanych, że zdarzenie objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie jest w stosunku do poszczególnych wnioskodawców przedmiotem toczącego się wobec nich postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w wydanej dla nich decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
Na wspólny wniosek złożony przez kilku wnioskodawców organ, właściwy dla wskazanego zainteresowanego, będzie wydawał jedną interpretację, która będzie doręczana tylko podmiotowi wskazanemu przez wnioskodawców jako strona postępowania (pozostałym zainteresowanym doręczony zostanie odpis interpretacji). W interpretacji tej organ będzie dokonywał oceny stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dla wszystkich wnioskodawców wraz z uzasadnieniem tej oceny.
Interpretacja zostanie też przekazana do wiadomości organom podatkowym i organom kontroli skarbowej właściwym dla wszystkich zainteresowanych. Każdy z zainteresowanych będzie mógł zaskarżyć interpretację (w zakresie rzutującym na jego prawa i obowiązki).
Wniosek zamawiającego
Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej będzie mógł wystąpić również zamawiający w rozumieniu prawa zamówień publicznych (art. 14s o.p.). Będzie mógł to zrobić przed przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny. Jednak zamawiający, który złoży taki wniosek, nie będzie składał oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
OCENA Z jednej strony więcej interpretacji ogólnych powinno ułatwić podatnikom dopasowanie właściwego rozwiązania do ich indywidualnej sytuacji. Z drugiej strony jednak mogą mieć kłopoty, gdy sytuacja podatnika będzie tylko podobna do rozstrzygniętej w interpretacji ogólnej, a nie taka sama. Wówczas pojawia się pytanie, czy organ może nie wydać interpretacji indywidualnej, uznając, że podatnik powinien stosować interpretację ogólną. Pozytywnie ocenić należy instytucję wniosku wspólnego, która może przełożyć się na ułatwienie podatnikom rozliczeń z fiskusem i ujednolicenie wydawanych interpretacji.
! Termin na wydanie interpretacji wynosi co do zasady trzy miesiące i praktycznie nie zdarza się, aby interpretacja wydana została na długo przed upływem tego terminu (np. po miesiącu lub dwóch).
WAŻNE W przypadku interpretacji niezgodnej z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym organ stwierdzi (w drodze zaskarżalnego postanowienia) jej wygaśnięcie.
WAŻNE Opłata za wniosek wspólny będzie stanowiła iloczyn kwoty 40 zł i liczby wnioskodawców składających wspólny wniosek.
WAŻNE Ochrona z wydanej interpretacji będzie przysługiwać wszystkim zainteresowanym, którzy wystąpili z wnioskiem, i będzie wywoływała skutki od dnia doręczenia interpretacji podmiotowi wskazanemu we wniosku jako strona postępowania.
RAMKA
Mniej indywidualnych
Wprowadzone zmiany polegają między innymi na: włączeniu interpretacji ogólnych w system interpretacji podatkowych poprzez potwierdzanie stosowania interpretacji ogólnej do zdarzenia przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a także poprzez usuwanie z obrotu prawnego wydanych już interpretacji indywidualnych sprzecznych z interpretacją ogólną.
RAMKA
Organ przyśle zawiadomienie
Zgodnie z art. 152a par. 1 o.p. w celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ podatkowy przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:
1) informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego;
2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;
3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu podatkowego, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w art. 20a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).
RAMKA
Wniosek wspólny
W nowym art. 14r o.p. postanowiono, że z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej będzie mogło wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).