Prezydent 27 października 2015 r. podpisał ustawę z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w dniu oddawania tygodnika do druku czekała na publikację w Dzienniku Ustaw). Wprowadza ona wiele zmian w przepisach dotyczących cen transferowych, w szczególności w zakresie dokumentacji podatkowej. Jej regulacje będą wchodzić w życie dwustopniowo: od 1 stycznia 2016 r. i od 1 stycznia 2017 r.
Joanna Pasymowska, menedżer w dziale doradztwa podatkowego BDO / Dziennik Gazeta Prawna
Izabela Klimowicz, konsultant w dziale doradztwa podatkowego BDO / Dziennik Gazeta Prawna
Reklama
Większość zmian nie jest inicjatywą wyłącznie lokalną, lecz skutkiem prac prowadzonych przez ostatnie dwa lata przez państwa należące do Organizacji Współpracy Europejskiej i Rozwoju (OECD) oraz państwa członkowskie Grupy G20 w ramach programu BEPS.

Reklama
Pełny pakiet raportów BEPS został opublikowany przez OECD 5 października br. Jeden z raportów dotyczy rekomendacji w zakresie dokumentacji cen transferowych i zakłada wprowadzenie trzystopniowej dokumentacji: dokumentacji lokalnej (Local File), dokumentacji grupowej (Master File) oraz raportowania według krajów (Country-by-Country Reporting).
Nowelizacja polskich ustaw o podatkach dochodowych uwzględnia rekomendacje OECD. Ponadto, oprócz trzystopniowej dokumentacji cen transferowych, fiskus wprowadza typowo lokalne wymagania, takie jak obowiązek składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz formularza CIT-TP, uwzględniającego przegląd transakcji zawieranych przez podatnika z podmiotami powiązanymi. Zakres wymaganych dokumentów zostanie więc znacznie rozszerzony. Dla podatników oznacza to zwiększenie nakładu pracy niezbędnego do przygotowania dokumentacji, a zatem również wzrost związanych z tym kosztów.
Istotną zmianą jest też przeniesienie ciężaru udowodnienia, że stosowana cena jest ceną rynkową – z organów podatkowych (tak jest obecnie) na podatnika (tak będzie od 2017 r.). Poza tym wprowadzono obowiązek aktualizacji dokumentacji oraz sztywne terminy, w których określone dokumenty powinny zostać złożone.
Co istotne, zakres obowiązków związanych z dokumentowaniem transakcji został uzależniony od obrotów przedsiębiorcy. Jest to szczególnie korzystne dla mniejszych spółek (o przychodach lub kosztach poniżej 2 mln euro), które od 1 stycznia 2017 r. nie będą musiały sporządzać dokumentacji. Jednak zakres obciążeń większych podatników został istotnie poszerzony.
Ramka 1
Słowniczek
BEPS (z ang. Base Erosion and Profit Shifting) - plan mający na celu zwalczanie erozji podstawy opodatkowania oraz zjawiska przerzucania dochodów przez podmioty powiązane. Ma przeciwdziałać nieuzasadnionemu transferowi zysków z poszczególnych państw oraz uszczelnić systemy podatkowe przez modyfikację obowiązujących przepisów.