Podatnicy występują więc do dyrektorów izb skarbowych o interpretacje. Najczęściej pytają o opodatkowanie małej ilości próbki towaru, rozliczenie ubytków węgla i niedoborów.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, w określonych terminach.
Wielu podatników miało wątpliwości w sprawie deklaracji podatkowych od wyrobów akcyzowych. W związku z tym występowało o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do właściwego organu. Indywidualne interpretacje podatkowe dotyczyły m.in.: rozliczania wydanych próbek alkoholu etylowego, rozliczania kwartalnego wyrobów węglowych, składania deklaracji za wyroby opodatkowane zerową stawką oraz za niedobory, korygowania deklaracji po całkowitym zniszczeniu reklamowanych wyrobów. Poniżej omówiono kilka z nich.
Jakie zaokrąglenia
Podatnik wysyłał do badań próbki ze składu podatkowego co miesiąc lub co dwa miesiące w ilości 2 x 0,5 l lub 2 x 0,51, tj. 0,0035 hl 100 proc. lub 0,004 hl 100 proc., ponieważ podatek akcyzowy jest naliczany od hektolitra 100-proc. alkoholu etylowego. Podatnik zadał następujące pytanie: czy prawidłowo rozlicza próbki alkoholu etylowego, zaokrąglając ilość wyrobów w hektolitrach 100-proc. alkoholu etylowego do dwóch miejsc po przecinku, co w konsekwencji powoduje, że podatek akcyzowy od tak małej ilości próbek wynosi 0 zł.
Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że w formularzu deklaracji AKC-4/A w tabeli F wpisujemy całkowitą ilość poszczególnych wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki podatkowe, w przeliczeniu na 100-proc. alkohol etylowy, wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w kolumnie d – ilość wyrobów w hektolitrach 100-proc. alkoholu etylowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy zatem w pierwszej kolejności określić całkowitą ilość (sumę) wyrobów alkoholowych w hektolitrach 100-proc. alkoholu etylowego, względem których powstało zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym. Otrzymaną sumę wskazujemy w tabeli F deklaracji AKC-4/A z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Od tej ilości ma być obliczona kwota podatku w złotych. W związku z tym dyrektor izby skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem, że podatek akcyzowy od próbek wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wynosi 0 zł.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 sierpnia 2013 r., nr IBPP4/443-225/13/PK)
Deklaracje AKC-WW
Spółka zamierzała składać deklaracje dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych AKC-WW. Podatek od tych wyrobów wpłacałaby za kwartalne okresy rozliczeniowe w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zadała więc pytanie: czy wybór kwartalnego okresu rozliczeniowego w przypadku wyrobów węglowych odnosi się do całości rozliczeń z tytułu akcyzy od wyrobów węglowych, w tym także ich ubytków, tzn. czy akcyza powinna być ujmowana przez spółkę łącznie w deklaracji AKC-WW składanej za dany kwartalny okres rozliczeniowy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził stanowisko spółki, że wybór kwartalnych okresów rozliczeniowych w przypadku wyrobów węglowych odnosi się do całości jego rozliczeń z tytułu akcyzy od wyrobów węglowych, w tym także do zobowiązań z tytułu powstania ubytków wyrobów węglowych. Spółka powinna rozliczać podatek akcyzowy łącznie w deklaracji AKC-WW składanej za dany okres kwartalny i uiszczany w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 kwietnia 2014 r., nr IBPP4/443-31/14/PK)
Co z zerową stawką
Spółka produkuje i sprzedaje wyroby energetyczne, dla których zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej określona została stawka podatku akcyzowego w wysokości 0 zł. We wniosku o wydanie interpretacji zadano pytanie, czy jest obowiązek składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji dla podatku akcyzowego, w przypadku powstania niedoborów wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką podatku akcyzowego w wysokości 0 zł, w związku z ich sprzedażą na cele inne niż opałowe lub opałowe. Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził stanowisko spółki. Nie jest ona zobowiązana do składania do właściwego naczelnika urzędu celnego deklaracji dla podatku akcyzowego w przypadku powstania niedoborów wyrobów akcyzowych opodatkowanych, dla których zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej określona została stawka podatku akcyzowego w wysokości 0 zł.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 kwietnia 2014 r., nr IBPP4/443A-4/12-4/BJ)
Korekta
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych w składzie podatkowym. Wyroby tytoniowe są oznaczane podatkowymi znakami akcyzy (zwanymi dalej banderolami), które są kupowane wcześniej w urzędzie celnym. Banderole posiadają dwie wartości: pierwsza obejmuje kwotę dotyczącą kosztów wytworzenia tych banderol, druga to wartość banderoli podatkowej – 0,15 zł za sztukę. W wyniku reklamacji klientów i ich uznania przez skład podatkowy wyroby tytoniowe są zwracane do składu podatkowego, gdzie są całkowicie niszczone z udziałem funkcjonariuszy celnych. Niszczenie wyrobów tytoniowych jest spowodowane ich nieprzydatnością do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia. Spółka zadała pytanie w sprawie korekty deklaracji podatkowej w związku ze zniszczeniem znaków akcyzy i wyrobów akcyzowych. Dyrektor Izby Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko spółki w tej sprawie. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku akcyzowym podatnik może dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zniszczonych wyrobów w przypadku całkowitego zniszczenia reklamowanych wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym. Musi przy tym sporządzić protokół z ich zniszczenia. Zwrotowi nie będą podlegały kwoty wpłacone na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 lipca 2011 r., nr ILPP3/443-44/11-2/TK)
Podstawa prawna
Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).