Sejm odrzucił weto Senatu dotyczące obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Zaakceptował też poprawki do nowelizacji, która przewiduje m.in. zmiany w rozliczaniu ZUS i PIT kierowców w transporcie międzynarodowym.

Obie ustawy czekają więc już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie Senat wprowadził poprawki do kolejnych trzech podatkowych nowelizacji. Mimo pierwotnych planów – nie zostały one w piątek rozpatrzone przez posłów. Zapewne stanie się to na dodatkowym sierpniowym (16-17.08) posiedzeniu Sejmu.

Elektroniczne faktury

Senatorowie zgłaszali m.in. wątpliwości konstytucyjne dotyczące nowelizacji ustawy o VAT, ale posłowie odrzucili ich weto. Od 1 lipca 2024 r. korzystanie z KSeF stanie się więc obowiązkowe dla czynnych podatników VAT. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo (ze względu na wielkość sprzedaży do 200 tys. zł) lub przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanych czynności) będą musieli wystawiać elektroniczne faktury od 1 stycznia 2025 r. Przy tym faktury ustrukturyzowane będą wystawiane tylko między firmami. Nie będzie możliwości wystawiania ich konsumentom – im faktury będzie wolno wystawiać tylko poza KSeF. Przez pierwsze pół roku funkcjonowania obowiązkowego KSeF przedsiębiorcy nie będą musieli się obawiać kar. Fiskus będzie mógł je nakładać dopiero od 1 stycznia 2025 r. (szerzej czytaj również na B2).

Nowelizacja zakłada też, że od 1 stycznia 2025 r. obsługa: wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) oraz wiążących informacji taryfowych (WIT) – będzie się odbywać tylko w formie elektronicznej.

PIT kierowców

Do podpisu prezydenta trafi też ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Sejm zaakceptował 14 poprawek Senatu. Część z nich ma na celu wprowadzenie obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT) również przewozów kabotażowych rzeczy wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej, oraz mających siedzibę w innym państwie UE.

Uchwalona ustawa uprości też zasady rozliczania PIT i składek ZUS kierowców wykonujących między narodowy transport drogowy. Wolna od PIT będzie równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu za granicą takiego pracownika. Natomiast z podstawy wymiaru składek ZUS będzie odliczane 60 euro dziennie (chociaż tak ustalony miesięczny przychód nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia). Dziś na wysokość PIT i składek ZUS wpływ mają kwoty diet określone w rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302) – chociaż kierowcy faktycznie ich nie otrzymują.

Całkowicie nieopodatkowany i wolny od składek będzie zwrot niektórych kosztów podróży kierowców. Zmiany co do zasady mają obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast zmiany dotyczące PIT będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia wejścia w życie ustawy.

O zmianach szczegółowo pisaliśmy w artykule „Międzynarodowi kierowcy zapłacą mniej podatku i składek ZUS” (DGP nr 111/2023).

Amortyzacja budynków

Na piątkowym posiedzeniu Senat przyjął poprawki do trzech ustaw zawierających zmiany podatkowe.

Pierwsza nowelizacja ustaw o PIT i CIT umożliwi zastosowanie w powiatach o dużym bezrobociu i niskim dochodzie na mieszkańca indywidualnych stawek amortyzacji dla nowych nieruchomości niemieszkalnych. Dzięki temu możliwe stanie się ich umorzenie nawet w ciągu pięciu lat, a więc przy zastosowaniu maksymalnej stawki 20 proc. rocznie. Zmiana ma dotyczyć mikro, małych i średnich przedsiębiorców (czyli z wyjątkiem dużych). Ustawa ma wejść w życie od 1 styczna 2024 r. O tych rozwiązaniach szczegółowo pisaliśmy w artykule „Gdzie duże bezrobocie, budynki byłyby szybciej amortyzowane” (DGP nr 99/2023).

Senatorowie wprowadzili do nich jednak kilka korekt, które poszerzają zakres stosowania nowych reguł. Zgodnie z nimi nieruchomości będą musiały się znajdować na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. stopy bezrobocia w kraju, a nie 150 proc. – jak uchwalili posłowie. Natomiast dochód na mieszkańca gminy musiałby być niższy niż 100 proc. dochodu na mieszkańca dla kraju, a nie 80 proc.

Dlatego dla nieruchomości znajdujących się w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi:

■ od 120 proc. do 170 proc. stopy bezrobocia w kraju (zamiast od 150 proc. do 200 proc.) – okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 10 lat (czyli przy zastosowaniu maksymalnej stawki 10 proc. rocznie),

■ powyżej 170 proc. stopy bezrobocia w kraju (a nie 200 proc.) – okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż pięć lat (maksymalna stawka 20 proc. rocznie).

Prawdopodobnie Sejm odrzuci jednak te zmiany jako zbyt kosztowne. Podczas posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych przedstawiciel rządu poparł pierwotny wniosek komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

VAT od kaucji

Senatorowie wprowadzili też poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą też zmian w ustawie o VAT. Chodzi głównie o doprecyzowanie nowych pojęć, które mają się pojawić w art. 2 ustawy o VAT (np. opakowanie jednorazowego użytku).

Przypomnijmy, że nowelizacja wprowadzi nowy system rozliczenia VAT od opakowań wielorazowych. Jeżeli nie zostaną one zwrócone, to podatek od kaucji będzie rozliczany raz w roku, a nie jak obecnie, co do zasady 60. dnia od wydania produktu w opakowaniu. Trzeba będzie w tym celu prowadzić dodatkową ewidencję. Inaczej będzie z opodatkowaniem kaucji od jednorazowych opakowań (np. puszek), którą sprzedawcy będą musieli pobierać od 2025 r. W tym wypadku będą obowiązywały zasady stosowane dziś w odniesieniu do butelek zwrotnych.

Transgraniczne połączenia

Do rozpatrzenia przez Sejm trafią też poprawki do nowelizacji kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy, że zakłada ona m.in., że szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie sprawdzał, czy planowane przez spółki transgraniczne przekształcenie, połączenie lub podział są zgodne z polskimi przepisami podatkowymi i czy nie kryje się za tym niedozwolona optymalizacja. Na tej podstawie sąd rejestrowy będzie wystawiał zaświadczenie. Wówczas też wpisze do rejestru wzmiankę o połączeniu transgranicznym, chyba że stwierdzi, iż służy ono popełnieniu nadużycia, naruszeniu lub obejściu prawa.

Kończy się czas

Na piątkowym posiedzeniu posłowie nie rozpoczęli natomiast prac nad żadnymi nowymi ustawami podatkowymi. To oznacza nikłe szanse na uchwalenie w tej kadencji m.in. kolejnej ustawy deregulacyjnej (tj. o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych). Jej projekt zawiera kilka zmian, na które czekają podatnicy, m.in.:

■ obniżenie z 23 proc. do 5 proc. stawki VAT na odzież i obuwie dziecięce,

■ podwyższenie z 2 mln euro do 3 mln euro limitu przychodów, który uprawnia do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

■ doprecyzowanie, że podatnikiem podatku od nie ruchomości jest w przypadku umowy leasingu korzystający (leasingobiorca),

■ zwolnienie z podatku od nieruchomości obiektów budowlanych lub ich części, będących schronami lub ukryciami, jeżeli są wpisane do ewidencji schronów i ukryć prowadzonej przez właściwe organy administracji publicznej.

Numeru druku wciąż nie otrzymał kontrowersyjny projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Zawiera on zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015). Zgodnie z projektem od 2025 r. biegli rewidenci musieliby digitalizować akta z prowadzonych badań i innych usług oraz przesyłać je wszystkie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Mieliby na to 90 dni od zamknięcia akt. Natomiast do końca 2026 r. trzeba byłoby przesłać również stare akta, sprzed 1 stycznia 2025 r.

Gromadzenie poufnych danych firm w jednej bazie wzbudziło sprzeciw zarówno biegłych rewidentów, jak i przedsiębiorców. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Samorząd biegłych rewidentów przeciw kontrowersyjnym zmianom” (DGP nr 139/2023). Oprócz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów krytyczne pisma w tym zakresie wystosowali m.in. Naczelna Rada Adwokacka i rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Apelowali oni o zaprzestanie prac nad tymi zmianami. ©℗

ikona lupy />
Harmonogram zmian w KSeF / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe