Z pytaniem wystąpiła jednostka samorządu terytorialnego, która wypłaca nagrody jubileuszowe oraz odprawy pracownikom przechodzącym na emeryturę i rentę. Oprócz nagrody finansowej wręczane są kwiaty oraz upominek rzeczowy (pióro, długopis).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że upominki rzeczowe są przychodem, kwiaty – nie (interpretacja z 2 marca 2015 r., nr IBPB II/1/415-944/14/MK).
Nie zgodził się z tym minister finansów i zmienił interpretację. Powołał się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), w którym TK wskazał, że nie wszystkie świadczenia od pracodawców można uznać za przychód pracownika. Jeżeli pracodawca chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu, i wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należało potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.) – wyjaśnił trybunał.
Wobec tego typu upominki nie są przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT – wyjaśnił minister finansów.
Interpretacja zmieniająca ministra finansów z 29 października 2015 r. nr DD3.8222.2.376.2015.KDJ.