Z tego powodu sąd uznał, że organ musi zawiadomić o wszczęciu postępowania podatkowego bezpośrednio podatnika, a nie pełnomocnika umocowanego do postępowania kontrolnego.
Chodziło o sprzedawcę perfum, który prowadził handel za pośrednictwem portalu internetowego. Nie zarejestrował jednak działalności gospodarczej i nie odprowadzał żadnych podatków. W zawiązku z tym urząd kontroli skarbowej wszczął postępowanie kontrolne, zawiadamiając o tym podatnika. Poinformował go przy tym o możliwości ustanowienia pełnomocnika. Sprzedawca perfum z tej możliwości skorzystał, a udzielone przez niego pełnomocnictwo zostało załączone do akt postępowania kontrolnego.
Następnie naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie podatkowe w sprawie VAT. On również poinformował podatnika o możliwości ustanowienia pełnomocnika. Tym razem jednak sprzedawca perfum tego nie zrobił. Uznał, że skoro udzielił już pełnomocnictwa doradcy podatkowemu, upoważniając go do prowadzenia wszelkich spraw podatkowych dotyczących jego osoby, to nie musi załączać tego samego pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.
Nie mając pełnomocnictwa w aktach, naczelnik urzędu skarbowego doręczał wszystkie postanowienia i decyzje wyłącznie podatnikowi. Były to m.in. postanowienie o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w zakresie materiału dowodowego i przede wszystkim decyzja określająca wysokość VAT.
W odwołaniu od niej podatnik zakwestionował całe postępowanie podatkowe. Twierdził, że umocował swojego pełnomocnika do działania w obu postępowaniach (kontrolnym i podatkowym), a pełnomocnictwo to zostało przedłożone do akt w trakcie postępowania kontrolnego. Z tego powodu zarzucał naczelnikowi urzędu, że nie doręczył on postanowienia o wszczęciu postępowania pełnomocnikowi, przez co ten nie mógł brać czynnego udziału.
Nie zgodziły się z tym organy podatkowe. Uznały, że tylko wtedy muszą zapewnić pełnomocnikowi udział w postępowaniu, gdy pełnomocnictwo zostało złożone do akt tego postępowania. Nie mają natomiast obowiązku zawiadamiania o wszczęciu postępowania wymiarowego pełnomocnika, który został ustanowiony w toku postępowania kontrolnego. Dlatego uważały, że naczelnik urzędu postąpił słusznie, zawiadamiając bezpośrednio samego podatnika.
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zwrócił uwagę na art. 137 par. 3 ordynacji podatkowej, z którego jednoznacznie wynika, że dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu jest obowiązkiem pełnomocnika. Urząd nie ma więc obowiązku szukać i sprawdzać, czy ewentualnie podatnik nie złożył pełnomocnictwa innym organom – stwierdził sąd.
Wyroki są nieprawomocne. ©?
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Warszawie z 28 października 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3488/14, III SA/Wa 3489/14, III SA/Wa 3490/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia