Nie można uznać za ciągłe takich usług, w stosunku do których można jednoznacznie określić moment ich rozpoczęcia i zakończenia – orzekł WSA we Wrocławiu.

Wyrok dotyczył spółki transportowej. Zamierzała ona zawrzeć z kontrahentami porozumienie, na mocy którego usługi miałyby być rozliczane w okresach miesięcznych, zgodnie z terminami zapłaty wynagrodzenia. Uważała, że w tej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy dotyczące usług o charakterze ciągłym, a zatem będzie ona miała prawo ustalać moment powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustalonymi w umowie okresami rozliczeniowymi i terminami płatności. W świetle art. 19a ust. 3 ustawy o VAT dla usług, dla których są ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego powstaje każdorazowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Spółka planowała więc wystawianie w każdym z nich jednej faktury z datą wykonania usługi przyjętą na ostatni dzień tego okresu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu był innego zdania (interpretacja nr ILPP1/4512-1-28/15-4/NS). Nie zgodził się z tym, że obowiązek podatkowy powstaje z upływem okresów rozliczeniowych, skoro można precyzyjnie określić moment wykonania usługi transportowej. Spółka sama wskazała, że „istnieje możliwość wyszczególnienia momentu rozpoczęcia i zakończenia świadczonej usługi transportowej, jak i ustalenia ilości dokonywanych w miesiącu transportów”. Tym samym nie można jej uznać za usługę o charakterze ciągłym.
Tego samego zdania co fiskus był Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Wyjaśnił, że aby usługa mogła być uznana za ciągłą, musiałaby być wykonywana nieprzerwalnie przez czas trwania umowy i nie można byłoby określić momentu jej rozpoczęcia ani zakończenia. Zdaniem sądu samo postanowienie w umowie o okresach rozliczeniowych nie przesądza o możliwości zastosowania przepisów szczególnych. Usługi transportowe powinny być więc rozliczane na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wykonania pojedynczych usług transportowych na rzecz danego zleceniodawcy (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 października 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1507/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia