Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę o świadczenie usług, która z winy kontrahenta weszła w życie z opóźnieniem. Przedsiębiorca otrzymał z tego tytułu rekompensatę. Czy jej kwotę powinien zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej?
Co prawda z przepisów nie wynika to wprost, ale przyjmuje się, że wszelkie odszkodowania otrzymywane w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności.
Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 stycznia 2013 r. (nr IBPBI/1/415-1269/12/ZK). Czytamy w niej, że „każde przysporzenie majątkowe, uzyskane w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowi przychód z tej działalności, o ile ustawa nie wyłącza go z tej kategorii. Zatem także odszkodowania, jeżeli mają związek z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością, stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z tej działalności, o ile ustawa wprost nie wyłącza ich z kategorii przychodów lub nie zwalnia z opodatkowania PIT”.
Podobne stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 23 października 2013 r. (nr ITPB1/415-811a/12/AD). W interpretacji tej czytamy, że „prawo do otrzymania ww. świadczenia [odszkodowania – dop. red.] nie wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ponadto świadczenie to będzie pozostawać w bezpośrednim związku z prowadzoną przez pana działalnością gospodarczą i – częściowo – będzie dotyczyło utraconych korzyści (zarobku) z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia prac budowlanych związanych z budową hotelu – co wyklucza zastosowanie zwolnienia. Skoro przedmiotowe odszkodowanie będzie pozostawało w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą, to przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania należy rozliczyć w ramach źródła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Należy go wykazać w odpowiedniej ewidencji prowadzonej dla tej działalności i opodatkować łącznie z pozostałymi przychodami z tej działalności”.
W świetle powyższego rekompensata, o której mowa, stanowi przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien ją zatem ująć w przychodach firmy (w dacie jej otrzymania – zob. art. 14 ust. 1i ustawy o PIT) i opodatkować łącznie z normalnymi przychodami z prowadzonej działalności.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).