Firma zmieniła siedzibę, a więc także adres. W związku z tym część faktur, które docierają do firmy, ma jeszcze stary adres. Czy z takiej faktury można odliczyć VAT? Jak poprawić błąd?
Aby można było pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT, wady faktury muszą być na tyle poważne, by wykluczały możliwość traktowania tego dokumentu jako faktury. Podatnik nie traci więc prawa do odliczenia VAT, gdy faktura zawiera drobne błędy o charakterze technicznym, tzw. błędy mniejszej wagi. Zaliczyć do nich można m.in. wpisanie starego adresu, gdy pozostałe dane są prawidłowe i pozwalają na określenie, kto jest nabywcą. Tak też wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2015 r., nr IBPP3/443-1287/14/AŚ. Czytamy w niej: „(...)wskazanie na fakturze adresu oddziału podmiotu, a nie adresu jego siedziby – przy jednoczesnej prawidłowej nazwie podmiotu orazprawidłowym (...) NIP – pozwala na prawidłowe określenie nabywcy towaru lub usługi, a jednocześnie pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego”.
Z kolei nota korygująca może być wystawiona przez nabywcę tylko wówczas, gdy w fakturze stwierdzi on błędy nieistotne, niemające przede wszystkim wpływu na zmniejszenie lub zwiększenie wykazanej w fakturze VAT kwoty należności oraz kwoty VAT. Nota korygująca wystawiana jest w przypadku pomyłki, zwłaszcza w nazwie nabywcy albo sprzedawcy, ich adresie, NIP, oznaczeniach towaru.
Ustawodawca w art. 106k ust. 1 ustawy o VAT określił pozycje faktury, które nie mogą być zmienione poprzez wystawienie noty korygującej. Są to:
● miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
● cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
● kwota wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
● wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
● stawka podatku,
● suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
● kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
● kwota należności ogółem.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że korekta adresu powinna być dokonana za pomocą noty korygującej.
Podstawa prawna
Art. 106k, art. 106j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).