Stefan Grzemski konsultant w Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. / Dziennik Gazeta Prawna
Spółka z uwagi na oszczędność czasu i kosztów postanowiła przesyłać pracownikom e-mailem informacje PIT-11. Takie dokumenty miały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, a pracownicy potwierdzaliby swoim przełożonym ich otrzymanie.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że wprawdzie PIT-11 może być przesłany pracownikom drogą elektroniczną, ale nie e-mailem. Ponadto spółka musiałaby mieć dowód faktycznego doręczenia.
Dyrektor powołał się na par. 2 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 407). Wynika z niego, że dokument powinien być wysłany za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podano w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Dodatkowo należy stosować protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisać go językiem usług sieciowych (WSDL) dostępnym przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanym przy użyciu protokołu (SSL) – wyjaśnił dyrektor. Podsumował, że tylko spełnienie wszystkich tych warunków pozwoli uzyskać urzędowe potwierdzenie doręczenia PIT-11 i spełnić obowiązki ciążące na spółce jako płatniku.
Spółka zaskarżyła tę interpretację. Uznała, że z art. 39 ustawy o PIT wynika jedynie, iż powinna przesłać PIT-11 pracownikowi. Sama może natomiast zdecydować, w jaki sposób to uczyni. Jej zdaniem wysłanie PIT-11 e-mailem niczym nie różni się od wysłania go tradycyjną pocztą.
Zgodził się z nią WSA w Bydgoszczy. Potwierdził, że ustawodawca nałożył na płatnika tylko obowiązek przekazania pracownikowi PIT-11, nie zastrzegł natomiast, w jaki sposób to zrobić. Sąd zwrócił też uwagę na to, że dyrektor izby nie wskazał w interpretacji żadnego przepisu, który nakazywałby spółce uzyskać dowód doręczenia pisma pracownikowi. Wyrok jest nieprawomocny. ©?
Fiskus jest w błędzie
Wymogi zapisane w rozporządzeniu, na które powołał się dyrektor IS w opisywanej sprawie, dotyczą sposobu komunikacji z organami administracji skarbowej, a nie komunikacji między płatnikiem a podatnikiem. Organ nie miał też racji , podkreślając, że pracownik musi formalnie potwierdzić pracodawcy, iż otrzymał informację PIT-11. Sąd trafnie zauważył, że nie wymaga tego żaden przepis.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 25 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 505/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia