Podatnik powinien zostać poinformowany na piśmie, przed upływem terminu przedawnienia, o toczącym się postępowaniu karnym skarbowym. Nie wystarczy jednak jakakolwiek informacja o nim, zawiadomienie powinno wskazywać zobowiązanie podatkowe oraz okres, którego dotyczy postępowanie karne skarbowe - twierdzi Wojciech Słomka radca prawny, doradca podatkowy, GALT Tax

Mimo wyroku TK z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11) przepisy dotyczące zawieszenia biegu terminu przedawnienia w dalszym ciągu mogą budzić wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją. Dlaczego?
W Trybunale Konstytucyjnym nadal czeka na rozpatrzenie wniosek rzecznika praw obywatelskich o stwierdzenie niezgodności art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej z konstytucją w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie (in rem), a nie przeciwko osobie (ad personam).
Czy pana zdaniem bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego powinien ulegać zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie czy przeciwko osobie?
W mojej ocenie powinno to być związane wyłącznie z wszczęciem postępowania przeciwko osobie. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego w sprawie (in rem) nie umożliwia skonkretyzowania podatnika i zobowiązania podatkowego. Co więcej, na tym etapie podatnik, nie będąc stroną postępowania karnego skarbowego, nie ma zagwarantowanego prawa do obrony. Dotychczasowa praktyka organów prowadzi do zawieszania biegu terminu przedawnienia, mimo że w wielu przypadkach brak jest realnych podstaw do przedstawienia zarzutów. Wszczynanie postępowań karnych skarbowych jest traktowane instrumentalnie, a ich podstawowym celem jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia. To wypaczenie sensu instytucji przedawnienia.
NSA wskazał w wyroku z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1372/13), że podatnik nie może mieć wątpliwości co do zakresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Gdyby chcieć podsumować wnioski płynące z tego wyroku i innych, to jakich wątpliwości nie powinien mieć podatnik?
Podatnik powinien zostać poinformowany na piśmie, przed upływem terminu przedawnienia, o toczącym się postępowaniu karnym skarbowym. Nie wystarczy jednak jakakolwiek informacja o nim, zawiadomienie powinno wskazywać zobowiązanie podatkowe oraz okres, którego dotyczy postępowanie karne skarbowe. Konieczne jest również wskazanie podatnikowi, że postępowanie karne skarbowe skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia. Jest to niezmiernie istotne dla oceny działań organów skarbowych podejmowanych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia jeszcze przed wprowadzeniem instytucji zawiadomienia pisemnego, czyli przed wejściem w życie (15 października 2013 r.) art. 70c ordynacji podatkowej.