Szkoła planuje zakup map historycznych do biblioteki szkolnej. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć tego rodzaju wydatki?
Nowelizacja rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych doprecyzowała regulacje dotyczące klasyfikacji budżetowej.
Obowiązujące od 16 lipca 2015 r. rozporządzenie ministra finansów z 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 931) dokonało zmiany brzmienia paragrafu 424. A mianowicie zmieniono nazwę paragrafu 424 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na 424 – Zakup środków dydaktycznych i książek. Ponadto uzupełniono opis tego paragrafu, zgodnie z którym obejmuje on wydatki poniesione na zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz na zakup książek i zbiorów bibliotecznych.
Do środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych zalicza się m.in. przedmioty i urządzenia wpływające na usprawnienie procesu edukacji uczniów, np. obrazy, książki, mapy, płyty CD, kasety magnetofonowe, programy komputerowe, gry dydaktyczne, plansze, instrumenty muzyczne.
W związku z tym, że mapy historyczne stanowią środki dydaktyczne, wydatki poniesione na ich zakup należy zaewidencjonować w paragrafie 424.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).
Dziennik Gazeta Prawna