Od 2021 r. obowiązuje ryczałtowy podatek dochodowy od osób prawnych – tzw. estoński CIT. Rozwiązanie pozwala na odroczenie płatności CIT i to według niższej stawki. W 2021 r. zaledwie kilkaset firm zdecydowało się na zastosowanie ryczałtu od spółek. Sytuacja zmieniła się, począwszy od 2022 r., kiedy zmieniono warunki korzystania z estońskiego CIT oraz zasady opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

estioNa pytania dotyczące szczegółów stosowania w praktyce estońskiego CIT odpowiada ekspert podatkowy prowadzący na Platformie Wiedzy MDDP szkolenie „Nowe polskie zwolnienie z podatku – estoński CIT ”.

O co pytają na szkoleniach

Korzystanie z samochodów przez wspólników

PROBLEM Jak jest opodatkowane wykorzystywanie samochodów należących do podatnika CIT estońskiego przez jego wspólników? Jak należy kalkulować podatek z tytułu ukrytych zysków w takiej sytuacji? Co jest podstawą opodatkowania?

ODPOWIEDŹ Wykorzystywanie samochodów należących do podatnika CIT estońskiego przez jego wspólników lub inne podmioty powiązane może być traktowane jako tzw. ukryty zysk. Dotyczy to sytuacji, w której samochody są wykorzystywane nie tylko do celów działalności gospodarczej, lecz także na cele prywatne wspólników lub podmiotów powiązanych. Zgodnie z przepisami podstawą opodatkowania w takiej sytuacji jest 50 proc. wydatków związanych z używaniem samochodu. W praktyce pojawiały się jednak często wątpliwości, czy należy uwzględniać 50 proc. kwoty netto czy brutto (tj. wraz z VAT) takich wydatków. Z jednej strony zasadą na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1130; dalej: ustawa o CIT) jest rozpoznawanie jako kosztów podatkowych wydatków w kwocie netto – choć w przypadku samochodów osobowych kosztem podatkowym może być również nieodliczany VAT (a więc, w większości przypadków, 50 proc. kwoty VAT). Z drugiej strony podatnicy estońskiego CIT nie stosują ogólnych regulacji dotyczących rozpoznawania kosztów i przychodów podatkowych – ich wynik podatkowy odpowiada powiem wynikowi bilansowemu. Właśnie na tej podstawie – odwołując się do pojęcia wydatku w rozumieniu ustawy 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 295) – organy podatkowe uznają, że podstawą opodatkowania w przypadku używania samochodu na cele mieszane jest kwota 50 proc. wydatków brutto (tj. wraz z VAT). Takie stanowisko jest zgodnie prezentowane przez organy podatkowe – por. m.in. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2022 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.248.2022.3.JKU) oraz z 14 grudnia 2022 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.696.2022.1.AND).

Leasingowane auto

PROBLEM Jak należy rozliczyć podatek z tytułu ukrytych zysków w przypadku samochodu leasingowanego?

ODPOWIEDŹ Szczególne wątpliwości pojawiają się w odniesieniu do rozliczenia ukrytych zysków w związku z używaniem samochodów, które są przedmiotem leasingu. W praktyce pojawia się pytanie, czy ukrytym zyskiem w takiej sytuacji powinno być 50 proc. całej raty leasingowej, czy 50 proc. części odsetkowej raty leasingowej oraz odpisu amortyzacyjnego.

Warto pamiętać, że na gruncie ustawy o rachunkowości w większości przypadków samochody będące przedmiotem leasingu stanowią środki trwałe leasingobiorcy (inaczej niż na gruncie ustawy o CIT – gdzie samochody stanowią najczęściej środki trwałe leasingodawcy). W praktyce więc, mimo że kosztem podatkowym najczęściej jest cała rata leasingowa (części kapitałowa i odsetkowa), na gruncie ustawy o rachunkowości kosztem jest jedynie część odsetkowa raty oraz – dodatkowo – odpis amortyzacyjny. Z tego względu również dla celów przepisów o ukrytych zyskach uwzględnia się jedynie część odsetkową raty leasingowej oraz odpis amortyzacyjny – nie uwzględnia się natomiast części kapitałowej raty leasingowej. Takie stanowisko zaprezentował dyrektor KIS m.in. w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2022 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.626.2022.2.AK).

Pożyczka dla wspólnika

PROBLEM Czy pożyczka udzielona wspólnikowi przez spółkę w każdym przypadku stanowi ukryty zysk?

ODPOWIEDŹ Zagadnieniem budzącym wiele wątpliwości interpretacyjnych i sporów między organami podatkowymi a podatnikami jest traktowanie jako ukryty zysk pożyczek udzielanych przez spółkę rozliczającą się estońskim CIT jej wspólnikom. Organy podatkowe jednolicie wskazują, że pożyczki takie w każdym przypadku będą stanowić ukryty zysk. Powołują się one przy tym na art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, wskazując, że pożyczki takie są wprost wymienione w katalogu świadczeń traktowanych jako ukryty zysk. Takie stanowisko zaprezentował np. dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 9 września 2022 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.356.2022.2.BJ).

Warto jednak zauważyć, że katalog świadczeń uznawanych za ukryte zyski, wskazany w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, należy interpretować z uwzględnieniem wprowadzającej części tego przepisu – który dla uznania danego świadczenia za ukryty zysk wymaga, aby spełnione były również inne przesłanki, takie jak m.in. związek danego świadczenia z prawem do udziału w zysku. I właśnie z tego względu nie każda pożyczka udzielona przez spółkę rozliczającą się estońskim CIT na rzecz jej wspólnika powinna być automatycznie traktowana jako ukryty zysk. Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 12 maja 2023 r. (sygn. akt I SA/Gl 93/23). WSA wskazał m.in., że – wbrew stanowisku organów podatkowych – zarówno z treści przepisów, jak i objaśnień podatkowych wydanych przez Ministerstwo Finansów nie wynika, że każda pożyczka udzielona podmiotowi powiązanemu przez spółkę będzie stanowiła dochód z tytułu ukrytych zysków. Ocena tej kwestii powinna być bowiem dokonywana odrębnie dla każdego przypadku, z uwzględnieniem tego, czy taka pożyczka została udzielona „w związku z prawem do udziału w zysku” (a więc niejako „zamiast” dywidendy). Wydaje się zatem, że uzasadnione jest twierdzenie, iż w sytuacji, w której środki wypłacone tytułem pożyczki nie pochodzą z zysku, taka pożyczka nie powinna być traktowana jako ukryty zysk.

Limit zatrudnienia

PROBLEM Czy spółka powstała z przekształcenia jest „spółką rozpoczynającą działalność” w rozumieniu przepisów o estońskim CIT i może stosować złagodzony warunek dotyczący limitu zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ Jednym z warunków dotyczących stosowania estońskiego CIT jest utrzymywanie minimalnego poziomu zatrudnienia w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Podatnicy rozliczający się estońskim CIT powinni bowiem zatrudniać minimum trzech pracowników przez okres co najmniej 300 dni w każdym z lat opodatkowania ryczałtem. Warto zauważyć, że wobec podatników rozpoczynających działalność i małych podatników warunek ten jest złagodzony. Podatnicy rozpoczynający działalność w pierwszym roku stosowania estońskiego CIT w ogóle nie muszą bowiem zatrudniać pracowników, a w kolejnych latach powinni zwiększać poziom zatrudnienia o jednego pracownika rocznie.

W interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2023 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.81.2023.1.IN) dyrektor KIS rozstrzygnął, czy spółka powstała z przekształcenia może być traktowana jako „spółka rozpoczynająca działalność” dla celów omawianej regulacji. Organ podatkowy wskazał, że przekształcenie spółki nie oznacza rozpoczęcia działalności przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia, lecz jej kontynuację w innej formie prawnej. W związku z tym dla celów stosowania warunku dotyczącego zatrudnienia należy taką spółkę traktować jako spółkę kontynuująca, a nie jako rozpoczynającą działalność. W praktyce więc taka spółka – jeżeli nie jest małym podatnikiem – ma obowiązek stosować ogólne zasady dotyczące limitu zatrudnienia, tj. zatrudniać co najmniej trzech pracowników w każdym z lat opodatkowania ryczałtem.

Warto przy okazji odnieść się do innej kwestii dotyczącej warunku zatrudnienia – możliwości uwzględnienia w limicie osób zatrudnionych osób współpracujących na podstawie różnych tytułów: umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia). W objaśnieniach wydanych przez Ministerstwo Finansów wskazuje się bowiem, że warunek dotyczący minimalnego zatrudnienia jest spełniony tylko wówczas, gdy minimalna wymagana liczba osób jest zatrudniona na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów. Oznacza to w praktyce, że w sytuacji, w której podatnik rozliczający się ryczałtem zatrudnia na podstawie umowy o pracę np. dwie osoby i dodatkowo współpracuje z dwiema osobami na podstawie umowy zlecenia, warunek minimalnego zatrudnienia nie będzie spełniony. W opinii MF konieczne jest bowiem, aby minimum trzy osoby były zatrudnione na podstawie albo umowy o pracę, albo innych określonych umów cywilnoprawnych. Taka interpretacja jest jednak kontrowersyjna z punktu widzenia zarówno wykładni literalnej, jak i celowościowej. Przepisy ustawy o CIT wyraźnie bowiem wskazują, że wymóg dotyczący minimalnego zatrudnienia uznaje się za spełniony w sytuacji zatrudnienia określonej liczby osób na podstawie umowy o pracę lub innych określonych umów cywilnoprawnych. Na gruncie dyrektyw interpretacyjnych przepisów prawnych użycie spójnika „lub” powinno oznaczać, że wystarczające jest zatrudnienie minimalnej wymaganej liczby osób na podstawie jakiejkolwiek z dozwolonych umów. Co więcej, również na gruncie wykładni celowościowej taka interpretacja jest jak najbardziej uzasadniona. Celem wprowadzenia przepisów o estońskim CIT było bowiem wprowadzenie zachęt dla przedsiębiorców do zwiększenia zatrudnienia – i w sytuacji, w której ustawodawca dopuszcza zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia, nie powinno mieć znaczenia, na podstawie której z tych umów dana osoba pracuje u podatnika. Istotny jest bowiem cel, tj. zatrudnienie minimalnej wymaganej liczby osób – a ten jest spełniony niezależnie od tego, czy podstawą prawną jest umowa o pracę, czy umowa zlecenia.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

PROBLEM Czy możliwe jest stosowanie estońskiego CIT w sytuacji, w której przychody z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi stanowią większość przychodów podatnika?

ODPOWIEDŹ Jednym z warunków stosowania ryczałtu od dochodów spółek jest zachowanie określonej proporcji przychodów pochodzących z transakcji z podmiotami powiązanymi w przychodach ogółem – przepisy przewidują, że mniej niż 50 proc. przychodów powinno pochodzić m.in. z transakcji z podmiotami powiązanymi, w związku z którymi (transakcjami) nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Tak więc sam fakt uzyskiwania większości przychodów z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi nie musi oznaczać automatycznie, że warunki umożliwiające rozliczanie się ryczałtem nie są spełnione. Kluczowe w takiej sytuacji jest, aby transakcje z podmiotami powiązanymi nie były „transakcjami, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma”. Interpretacja tego pojęcia może budzić wątpliwości, jako że nie jest ono zdefiniowane w ustawie o CIT. Jak wynika jednak z wydawanych interpretacji podatkowych, za „transakcje o znikomej wartości dodanej” mogą uchodzić w szczególności świadczenia pomocnicze czy też rutynowe/nieryzykowne i/lub te generujące minimalną/zerową marżę (por. interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.152.2023.1.AR). Większość wydawanych interpretacji wskazuje, że w sytuacji, w której przychody z podmiotami powiązanymi generują rynkową marżę, rozliczanie się ryczałtem powinno być wciąż możliwe (oczywiście o ile spełnione są pozostałe wymagane warunki).

Dochód z przekształcenia

PROBLEM Czy w przypadku spółki, która powstała w wyniku przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej i wybrała opodatkowanie estońskim CIT, wystąpi obowiązek rozliczenia dochodu z przekształcenia?

ODPOWIEDŹ Kwestia opodatkowania tzw. dochodu z przekształcenia budzi spore wątpliwości, w szczególności ze względu na mało precyzyjne przepisy dotyczące przesłanki takiego opodatkowania, a także ustalenia podstawy opodatkowania.

Z przepisów wynika, że jedną z przesłanek opodatkowania jest wybór estońskiego CIT przez spółkę powstałą z przekształcenia od razu po przekształceniu (tj. w pierwszym roku po przekształceniu). W sytuacji więc, w której spółka powstała z przekształcenia, w pierwszym roku po przekształceniu rozlicza się na zasadach ogólnych, a dopiero później decyduje się rozliczać w modelu CIT estońskiego, podatek z przekształcenia nie powinien wystąpić. Potwierdzają to m.in. interpretacje indywidualne wydane przez dyrektora KIS: z 7 września 2021 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.276.2021.3.BK) oraz z 22 czerwca 2023 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.285.2023.1.MW).

Kary umowne

PROBLEM Czy kary umowne płacone przez spółkę rozliczającą się estońskim CIT podlegają opodatkowaniu jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą?

ODPOWIEDŹ Kwestia kwalifikacji kar umownych jako wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą budzi wątpliwości interpretacyjne. Organy podatkowe, posiłkując się objaśnieniami wydanymi przez Ministerstwo Finansów, traktują bowiem często takie kary jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, podlegające opodatkowaniu podobnie jak ukryte zyski. Organy zwracają przy tym uwagę, że taka kwalifikacja jest uzasadniona ze względu na to, iż jest to wydatek najczęściej zawiniony przez podatnika, o charakterze sankcyjnym i jako taki nie powinien być traktowany jako wydatek ściśle związany z działalnością gospodarczą. Takie stanowisko zaprezentowane zostało m.in. w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 31 stycznia 2023 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.231.2022.1.AP).

Taka kwalifikacja wydaje się jednak nie do końca uzasadniona, w szczególności w odniesieniu do tych przypadków, w których poniesienie kary umownej jest uzasadnione ekonomicznie (choćby ze względu na to, że brak zapłaty może narazić podatnika na jeszcze większe koszty i utratę źródła przychodów). W konsekwencji wydaje się, że ocena kary umownej jako wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą powinna być dokonywana odrębnie dla każdego przypadku – i że w wielu przypadkach zapłata podatku nie będzie konieczna. Taką interpretację potwierdza wyrok WSA w Łodzi z 10 maja 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 252/23), w którym wskazano, że kary umowne związane z podstawowym rodzajem działalności są niewątpliwie wydatkiem związanym z działalnością gospodarczą i jako takie nie powinny podlegać opodatkowaniu jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. ©℗