Sejmowa komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (druk sejmowy nr 3539). Dotyka on skomplikowanego zagadnienia opodatkowania podatkiem od nieruchomości kolei linowych i wyciągów narciarskich. Są to złożone obiekty stanowiące urządzenia techniczne, które posiadają również części budowlane – fundamenty i podpory.
Przepisy prawa budowlanego, do którego odsyłają przepisy podatkowe, nie pozostawiają wątpliwości, że budowlą są jedynie części budowlane takich urządzeń technicznych, nawet jeżeli nazwa kolei linowej czy wyciągu narciarskiego nie występuje w katalogu budowli. Na gruncie podatkowym skomplikowana, niejednoznaczna i przede wszystkim wadliwa konstrukcja przepisów dotyczących zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości doprowadziła niestety do wypracowania podejścia, że budowlą „podatkową” jest coś więcej. Ustawa podatkowa odsyła bowiem w pierwszej kolejności do definicji obiektu budowlanego zawartej w prawie budowlanym. A tam obiektem budowlanym jest budowla (wspomniane już części budowlane urządzeń technicznych) stanowiąca „całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami”. Na tej podstawie w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęło się, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość techniczno-użytkową (tak np. NSA w wyroku z 14 lutego 2012 r., sygn. akt II FSK 1589/10, czy WSA w Gliwicach w wyroku z 5 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1217/13). Dlatego proponowana w omawianym projekcie zmiana dopisująca wprost koleje linowe i wyciągi narciarskie jako urządzenia techniczne, których części budowlane są budowlą, słusznie czerpie z dotychczasowych doświadczeń związanych z opodatkowaniem elektrowni wiatrowych.
We wrześniu 2005 r. nowelizując prawo budowlane, dopisano wprost elektrownie wiatrowe jako przykład urządzenia technicznego, którego tylko części budowlane stanowią budowlę. W efekcie zabieg ten odwrócił niekorzystny dla podatników trend w orzecznictwie dopuszczający opodatkowanie podatkiem od nieruchomości również wysokowartościowych części technicznych tych obiektów. Dlatego projektowana obecnie zmiana, przy jednoczesnej zmianie katalogu obiektów budowlanych w załączniku do prawa budowlanego, poprzez wskazanie, że stanowią je wyłącznie części budowlane kolei linowych i wyciągów narciarskich, powinna zrealizować zakładane cele w postaci opodatkowania jedynie części budowlanych tych urządzeń i raz na zawsze wyeliminować wątpliwości w tym zakresie. Zanim jednak przyniesie to zakładany skutek, podatnicy będą mogli wykorzystać inną zmianę prawa budowlanego, która niedawno weszła w życie. Obowiązująca od 28 czerwca br. zmiana wykreśla warunek tworzenia całości techniczno-użytkowej z definicji budowli jako obiektu budowlanego.
Po zmianie takim obiektem jest budowla wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Aktualne pozostaje jednak pytanie, czy rozwiązywanie problemów dotyczących nieuzasadnionego opodatkowywania nowoczesnej infrastruktury, co – jak słusznie wskazują autorzy nowelizacji – jednoznacznie negatywnie wpływa na rozwój gospodarczy, ma być dokonywane w drodze kolejnych nowelizacji prawa budowlanego. Wydaje się, że warto kompleksowo uporządkować system podatku od nieruchomości, aby zbiorczo wyeliminować takie nieuzasadnione wątpliwości. Podatnicy, organy podatkowe i sądy administracyjne będą wtedy wreszcie precyzyjnie ustalać zakres opodatkowania tym podatkiem. Miejmy nadzieję, że prace w tym zakresie toczące się obecnie w Ministerstwie Finansów jak najszybciej do tego doprowadzą.