Chodziło o spółkę, która zajmowała się produkcją i handlem asfaltami drogowymi, asfaltami przemysłowymi, emulsjami i specyfikami asfaltowymi. Do płukania instalacji służącej do produkcji asfaltu chciała używać oleju napędowego. Uważała, że będzie on zwolniony z akcyzy na podstawie par. 10 pkt 3 obowiązującego wówczas rozporządzenia ministra finansów z 23 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 159, poz. 1070),
Obecnie zwolnienie to wynika z par. 6 pkt 3 rozporządzenia z 8 lutego 2013 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.). Zwolnione z akcyzy są oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane do celów olejów procesowo-technologicznych.
Dyrektor izby skarbowej stwierdził, że w przepisie musiałaby być mowa o oleju napędowym zużytym w procesie produkcji, tymczasem zwolnione zostały wyłącznie oleje napędowe wykorzystywane jako oleje procesowo-technologiczne, czyli w węższym zakresie. Chodzi tylko o oleje napędowe wykorzystywane w procesie zmierzającym do wytworzenia określonego wyrobu, np. w ten sposób, że wejdą one w skład produkowanego wyrobu albo będą niezbędne w procesie technologicznym – wyjaśnił organ. Zwrócił uwagę na to, że spółka chciała wykorzystywać oleje już po zakończeniu produkcji asfaltu wyłącznie jako środek myjący instalacje produkcyjne. Skoro przy udziale użytego oleju napędowego nie powstanie żaden wyrób, to spółce nie przysługuje zwolnienie – ogłosił dyrektor izby.
Także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie zgodził się ze spółką, że oleje do płukania instalacji służącej do produkcji asfaltu są niezbędne do celów procesu technologicznego. Płukanie jest częścią szeroko rozumianego procesu produkcji asfaltu, ale następuje dopiero po zakończeniu samego procesu technologicznego, zmieniającego materiał wyjściowy w gotowy wyrób. Wprawdzie płukanie poprzedza następny proces technologiczny wytwarzania asfaltu, ale nie jest jego istotną częścią– stwierdził WSA. NSA uchylił ten wyrok. Zwrócił uwagę, że rozporządzenie nie zawiera definicji olejów procesowo-technologicznych. Uznał jednak, że należy do nich zaliczyć również olej napędowy wykorzystywany do płukania instalacji olejów. Dlatego on też jest zwolniony z akcyzy.
Tak samo alkohol
Podobny problem był przez długi czas ze skażonym alkoholem, który firmy używają do czyszczenia linii produkcyjnych. Minister finansów potwierdził w interpretacji ogólnej z 8 kwietnia 2014 r., że taki alkohol jest zwolniony z akcyzy (nr AG3/033/26/2013/FLL/6). Orzecznictwo w tej sprawie również nie było jednolite, ale w wyroku z 4 marca 2014 r. (sygn. akt I FSK 570/13) NSA orzekł, że z przepisów nie wynika, by alkohol musiał być użyty wyłącznie w toku produkcji podstawowej, lecz ogólnie – w całym procesie produkcyjnym. Mycie maszyny jest jego elementem – potwierdził NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 561/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia