Chodziło o preferencję dla małych, niezależnych browarów, produkujących rocznie nie więcej niż 200 000 hl piwa. Dyrektywa Rady 92/83/EWG pozwala, by płaciły one akcyzę nawet o połowę niższą od podstawowej. Warunkiem jest jednak, by browar był prawnie i ekonomicznie niezależny od wszelkich innych browarów, mieścił się w budynkach usytuowanych poza terenem należącym do jakiegokolwiek innego zakładu i nie działał na mocy licencji.
Wątpliwości dotyczyły tego, co rozumieć przez sformułowanie „na mocy licencji”.
Chodziło o francuski browar, który podpisał z kontrahentem umowę stowarzyszeniową. Na tej podstawie uzyskał od niego prawo do posługiwania się znakami towarowymi i szyldem oraz do warzenia piwa według otrzymanej receptury. W zamian wziął na siebie pewne zobowiązania, m.in. dotyczące zachowania tajemnicy know-how, zaopatrywania się w niektóre produkty wyłącznie u kontrahenta oraz uiszczania na jego rzecz stałych opłat.
Browar uważał, że mimo tych korzyści i zobowiązań nie straci prawa do niższej stawki akcyzy. Trybunał uznał jednak inaczej. W tej sprawie warunek niezależności nie został spełniony – orzekł.
TSUE przypomniał, że celem art. 4 ust. 2 dyrektywy 92/83 jest, by małe browary były rzeczywiście niezależne od wszelkich innych podmiotów, zarówno z punktu widzenia struktury prawno-ekonomicznej, jak i struktury produkcji. Działanie na mocy licencji obejmuje produkcję piwa na podstawie jakiegokolwiek upoważnienia, z którego wynika, że mały browar nie jest całkowicie niezależny od podmiotu trzeciego, który mu tego upoważnienia udzielił – wyjaśnił trybunał. Dodał, że chodzi o korzystanie z patentu, znaku towarowego lub metody produkcji należącej do tego podmiotu.
Jeżeli więc browar produkuje swoje piwo zgodnie z porozumieniem upoważniającym go do posługiwania się znakami towarowymi i metodami produkcji innego podmiotu, to nie spełnia przesłanki niedziałania „na mocy licencji” – orzekł.
ORZECZNICTWO
Wyrok TSUE z 4 czerwca 2015 r. w sprawie C 285/14, Brasserie Bouquet SA. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia