Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Wprowadzono przede wszystkim rozwiązania upraszczające i ułatwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi.

Nowe regulacje oznaczają zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców. Odciąży to firmy od czynności administracyjnych, a w rezultacie obniży koszty prowadzonej przez nie działalności. Proponowane przepisy służą również ograniczeniu „szarej strefy” w obrocie suszem tytoniowym.

Propozycje najważniejszych zmian:

· wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy;

· wprowadzenie zwolnienia od akcyzy także dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych;

umożliwienie zastąpienia ewidencji prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy, dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza;

· ograniczenie dokumentacji dotyczącej kontroli wyrobów akcyzowych przez m.in.:

- wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego,

- wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie;

· wprowadzenie obowiązku rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych, w miejsce dzisiejszego zgłoszenia i wymogu składnia zabezpieczenia akcyzowego.

Przewidywane korzyści:

· ograniczenie obciążeń administracyjnych, co zmniejszy koszty wykonywanej działalności gospodarczej;

· ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności w formie usługowych składów podatkowych typu magazynowego;

zniesienie obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów z zerową stawką akcyzy w procedurze zawieszenia, co zmniejszy koszty prowadzenia działalności;
wprowadzenie nowych regulacji odnoszących się do pośredniczących podmiotów tytoniowych, co zwiększy obroty podmiotów działających legalnie na rynku wyrobów tytoniowych w związku z ograniczeniem szarej strefy; oszacowano, że straty dla budżetu państwa w latach 2013-2014 r. związane z działaniem szarej strefy w obrocie suszem tytoniowym wyniosły ok. 830 mln zł; wprowadzone zmiany przyczynią się do odcięcia źródła surowca dla nielegalnych fabryk papierosów (ostatnio pod Warszawą odkryto fabrykę, w której znaleziono 30 mln zł w gotówce).

Większość znowelizowanych przepisów ma obowiązywać od 31 lipca 2015 r., z wyjątkiem części regulacji, dla których termin wejścia w życie wyznaczono na 1 stycznia 2016 r.