Sprawa dotyczyła lekarza chirurga urologa, który nie prowadził działalności gospodarczej. Wniósł do nowo tworzonej spółki (niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej) wkład niepieniężny w postaci know-how. Była nim metoda postępowania w neurogennej dysfunkcji pęcherza moczowego. Wkład był bezpośrednio związany z przedsięwzięciem biznesowym, którego podatnik był pomysłodawcą, twórcą i realizatorem. W zamian za niego lekarz otrzymał udziały w spółce o wartości nominalnej 800 tys. zł. W zeznaniu rocznym za 2005 r. wykazał przychód w tej samej wysokości co koszty (800 tys. zł), dzięki czemu nie miał dochodu do opodatkowania.
Jego rozliczenie zakwestionował urząd kontroli skarbowej. Uznał, że podatnik nie mógł zaliczyć do kosztów wydatków na wytworzenie przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci know-how. W efekcie od podstawy opodatkowania wynoszącej 800 tys. zł urząd nakazał lekarzowi zapłacić podatek.
Po bezskutecznym odwołaniu podatnik złożył skargę do sądu. Uważał, że organy podatkowe pozbawiły go prawa do odliczenia nakładów poniesionych na know-how tylko dlatego, że nie ujął go w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Tymczasem – jak tłumaczył – nie zrobił tego, bo nie prowadził działalności gospodarczej. Przekonywał natomiast, że know-how powstało w związku z wykonywanym przez niego zawodem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił jego zdania. Zgodził się z organami, że koszty związane z objęciem udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci wartości niematerialnych i prawnych mogą wystąpić jedynie pod warunkiem, że podatnik przed tym zdarzeniem wprowadził dany składnik majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wymaga tego art. 22a–22n ustawy o PIT. Skoro podatnik tego nie zrobił, to dochód będzie równy przychodowi – orzekł WSA.
Wyrok ten uchylił Naczelny Sąd Administracyjny. – To, że podatnik nie prowadził działalności gospodarczej, ani nie amortyzował wartości niematerialnych i prawnych, nie oznacza, że jest pozbawiony prawa do opodatkowania dochodów i musi opodatkować przychód – uzasadniał sędzia Stefan Babiarz.
Zdaniem NSA podatnik, który wnosi określoną wartość niematerialną i prawną do powstałej spółki, ma również prawo do pomniejszenia przychodów o koszty. Będzie nim faktyczna wysokość poniesionych wydatków – wyjaśnił sędzia Babiarz. Dodał, że wynika to wprost z art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o PIT. Zgodnie z nim, jeśli podatnik otrzymuje udziały w spółce w zamian za wkład niepieniężny, to ma prawo do kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, o ile już wcześniej nie zaliczył ich do kosztów.
NSA podzielił tym samym poglądy wielu wojewódzkich sądów w tym zakresie (np. WSA w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 535/14, I SA/Kr 1834/11 oraz I SA/Gd 971/12).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 993/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia