Chodziło o spółkę świadczącą usługi marketingowo-reklamowe, polegające m.in. na organizowaniu konkursów konsumenckich. Na potrzeby takiego konkursu spółka tworzy stronę internetową, publicznie dostępną dla użytkowników internetu bądź aplikacji dostępnej dla użytkowników Facebooka. Wszystkie konkursy są prowadzone na podstawie regulaminu, który szczegółowo określa nazwę konkursu, organizatora, krąg uczestników, nagrody, sposób wyłonienia zwycięzców.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wygrane w konkursach są zwolnione z podatku, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, przy czym musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. Jeżeli dotyczy innych zakresów, to jego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) muszą być środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).
Spółka uważała, że zwolnienie to obejmuje także nagrody w konkursach przez nią organizowanych. Argumentowała, że internet jest środkiem masowego przekazu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68. Wskazywała, że w języku polskim nie ma jednej, ściśle określonej definicji środków masowego przekazu, a te, które są wymienione w tym przepisie, mają jedynie charakter przykładowy. Wskazuje na to wyliczenie w nawiasie – tłumaczyła spółka.
Nie zgodził się z nią dyrektor izby skarbowej. Uznał, że nie wystarczy sam fakt, iż informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i by ich organizatorem były środki masowego przekazu. Świadczy o tym użyty w treści przepisu spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)” – stwierdził organ.
Dodał, że środki komunikowania masowego to z jednej strony urządzenia techniczne służące tej komunikacji, posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), a z drugiej – instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Skoro spółka nie jest jednocześnie jednym i drugim, to nagrody przyznawane w jej konkursach nie są zwolnione z PIT, choćby nawet ich jednorazowa wartość nie przekraczała 760 zł.
WSA w Warszawie uchylił tę interpretację. Stwierdził, że jest ona zbyt zawężająca. Dodał, że organizowanie konkursu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68, nie powinno dotyczyć tylko pierwotnych dostawców danego medium (np. aplikacji internetowej), ale także tych, którzy za jego pośrednictwem z niego korzystają.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 26 maja 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3237/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia