Minister finansów oraz dyrektorzy izb: skarbowej i celnej będą mogli wyznaczyć organ właściwy do prowadzenia kontroli lub postępowania podatkowego – przewiduje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej przyjęty przez rząd.

Obecnie minister i dyrektorzy nie mają takich uprawnień. Będą mogli z nich skorzystać jedynie w dwóch przypadkach:
● gdy będzie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub
● gdy pojawi się konieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a kontrole lub postępowania będą prowadzić różne miejscowo organy podatkowe.
Dzięki tej zmianie jeden organ poprowadzi sprawę wszystkich uczestników transakcji. Ma to pomóc w skuteczniejszym ściganiu np. oszustw karuzelowych w VAT.
Z projektu wynika, że minister finansów będzie mógł wyznaczyć naczelnika urzędu skarbowego lub celnego bądź dyrektora izby skarbowej lub celnej jako właściwego do przeprowadzenia kontroli lub postępowań. Z kolei dyrektorzy izb będą mogli wskazać, który z podległych im naczelników urzędów ma prowadzić kontrolę lub postępowanie.
Projekt przewiduje również inne zmiany dotyczące właściwości organów podatkowych. Organ właściwy dla następcy prawnego podatnika ma być organem uprawnionym do wszczęcia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego za okres przed przejęciem. Jeśli więc firma z Katowic przejmie spółkę z Wrocławia, to właściwym organem podatkowym w stosunku do praw i obowiązków firmy z Katowic będzie organ wrocławski. Uzasadnieniem jest to, że następca prawny posiada dokumentację dotyczącą działalności podmiotu przejmowanego.
Rząd chce również, aby ten sam organ podatkowy pozostał właściwy miejscowo zarówno w sprawie kontroli, jak i postępowania podatkowego. Jeśli więc w toku lub po zakończeniu kontroli podatnik np. zmieni siedzibę, to postępowanie przeprowadzi ten sam organ podatkowy, który prowadził kontrolę. Zasada ta ma dotyczyć ma również następstwa prawnego, a więc np. przejęcia w trakcie lub po zakończeniu kontroli jednej spółki przez drugą.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji – przyjęty przez rząd