Przychody z działalności dziennikarskiej są opodatkowane według 15-proc. stawki ryczałtu ewidencjonowanego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Innego zdania była kobieta, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy – jak wyjaśniła – usługi dziennikarskie oraz doradza w zakresie dziennikarstwa. Zajmuje się m.in. pisaniem artykułów do gazet papierowych i mediów elektronicznych, opracowywaniem i prezentacją wiadomości medialnych, przeprowadzaniem i opracowywaniem wywiadów, a także doradzaniem instytucjom i osobom fizycznym w tym zakresie.

Uważała, że ma prawo płacić ryczałt według stawki 8,5 proc., zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540).

Zwróciła uwagę na to, że ustawodawca odwołuje się w tej ustawie do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, ale żaden z podanych w niej symboli nie odnosi się wprost do usług dziennikarskich. Mowa jest wprawdzie o „usługach kulturalnych i rozrywkowych” (dział 90 PKWiU), opodatkowanych według stawki 15 proc., a dział ten obejmuje m.in. artystyczną i literacką działalność twórczą (90.03.Z PKWiU). Podatniczka uważała jednak, że chodzi tu o pisemne prace artystyczne i literackie, a nie np. prezentacje medialne przed kamerami telewizji.

Była więc zdania, że skoro dziennikarstwo nie jest podobne do usług określonych w dziale 90 klasyfikacji PKWiU, to przychody z tego tytułu powinny być opodatkowane według stawki 8,5 proc., właściwej dla innych przychodów z działalności usługowej.

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na to, że pod pozycją 90.03.11.0 PKWiU zostały sklasyfikowane „usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów z wyłączeniem artystów wykonawców”. Z kolei zgodnie z wyjaśnieniami do PKWiU 2015 pozycja ta obejmuje m.in. usługi świadczone przez niezależnych dziennikarzy.

To oznacza, że przychody kobiety powinny być opodatkowane 15-proc. stawką ryczałtu – stwierdził fiskus. ©℗