33 posłów PiS, w tym wiceminister finansów Artur Soboń, a także dwóch posłów Kukiz’15, zaproponowało, aby w powiecie o dużym bezrobociu i niskim dochodzie na mieszkańca można było indywidualnie ustalać stawki amortyzacji dla nowych nieruchomości niemieszkalnych.

W ten sposób można byłoby je umorzyć nawet w ciągu pięciu lat, a więc przy zastosowaniu maksymalnej stawki 20 proc. rocznie.

Projekt nowelizacji ma trafić do I czytania podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu.

Zmiana ma wejść w życie wstecz, czyli już od 1 stycznia 2023 r. Miałaby dotyczyć mikro, małych i średnich przedsiębiorców (czyli z wyjątkiem dużych).

Dziś przyśpieszona amortyzacja na terenach objętych bezrobociem dotyczy maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Nowe budynki są amortyzowane co do zasady przez okres 40 lat, a indywidualną stawkę amortyzacji można ustalać tylko w stosunku do budynków używanych lub ulepszonych.

Teraz można by ją zastosować również do nowych budynków, pod pewnymi jednak warunkami. Zmiana ma dotyczyć budynków niemieszkalnych zaliczanych do grupy l i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych, które po raz pierwszy zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Są to budynki i lokale (grupa l) oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2).

Musiały znajdować się one na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 150 proc. stopy bezrobocia w kraju. Natomiast dochód na mieszkańca gminy musiałby być niższy niż 80 proc. dochodu na mieszkańca dla kraju. Chodzi zatem o tereny zagrożone wyludnieniem. Indywidualne stawki amortyzacji mają zachęcić do inwestowania na tych terenach i tworzenia nowych miejsc pracy.

Dlatego dla nieruchomości znajdujących się w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi:

  • od 150 proc. do 200 proc. stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 10 lat (czyli przy zastosowaniu maksymalnej stawki 10 proc. rocznie),
  • powyżej 200 proc. stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat (maksymalna stawka 10 proc. rocznie).

Chodzi tylko o budynki niemieszkalne, ponieważ nieruchomości mieszkalnych obecnie w ogóle się nie amortyzuje.

Nowe rozwiązanie miałoby zastosowanie do środków trwałych po raz pierwszy wprowadzanych do ewidencji po 31 grudnia 2022 r. Co ważne, będzie stanowiło pomoc de minimis. ©℗

Wybrane niestandardowe zasady amortyzacji

Tak jest i nadal będzie Tak będzie (wstecz od 1 stycznia 2023 r.)
Amortyzacja na terenach z dużym bezrobociem Indywidualne stawki dla budynków Budynki na terenach z dużym bezrobociem
Z szybszej amortyzacji mogą korzystać przedsiębiorcy, których zakład jest położony na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną. Dzięki temu stawkę amortyzacji można podwyższyć o wskaźnik nie wyższy niż 3,0.Dotyczy to jednak tylko maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) orazśrodków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania. Podatnicy mogą stosować indywidualne stawki amortyzacji przy amortyzacji budynków używanych lub ulepszonych. Minimalny okres amortyzacji firmowych budynków przy użyciu indywidualnej stawki wynosi 10 lat (maksymalna stawka 10 proc. rocznie).Wyjątkiem są:• budynki handlowo-usługowe trwale związane z gruntem, wymienione w rodzaju 103 KŚT i inne budynki niemieszkalne wymienione w rodzaju 109 KŚT trwale związane z gruntem oraz• kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m sześc., domki kempingowe i budynki zastępcze.W tych dwóch przypadkach okres amortyzacji nie może być krótszy niż trzy lata. Dla budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli zaliczonych do grupy 1 i 2 KŚTpo raz pierwszy wprowadzanych do ewidencji, jeżeli znajdują się w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi:• od 150 proc. do 200 proc. stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 10 lat (maksymalna stawka 10 proc. rocznie),• powyżej 200 proc. stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat (maksymalna stawka 20 proc. rocznie).Jednocześnie dochód na mieszkańca gminy będzie musiał być niższy niż 80 proc. dochodu na mieszkańca dla kraju.Będzie to dotyczyć podatników będących mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców.
art. 22k ust. 1 i 2 ustawy o PIT, art. 16k ust. 1 i 2 ustawy o CIT art. 22j ust. 1 i 2 ustawy o PIT, art. 16j ust. 1 i 2 ustawy o CIT art. 22j ust. 7–13 ustawy o PIT, art. 16j ust. 7–13 ustawy o CIT