Jednostka dokonała zakupu towarów, które przyjęła na magazyn. Na dostarczony towar jednostka wystawiła dowód Pz – przyjęcie zewnętrzne, z którego wynika, że towar został dostarczony za 6150 zł. Wraz towarem dostarczono fakturę, która opiewała na 6765 zł brutto, w tym 1265 zł VAT. Jednostka jest podatnikiem VAT. W związku z zaistniałą różnicą dostawca wystawił fakturę korygującą na 615 zł brutto. Jakich zapisów księgowych należy dokonać w tej sytuacji?
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych. Wśród dokumentów tych wyróżniamy:
a) dowody zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów,
b) dowody zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom,
c) dowody wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki.
Wystawiony przez jednostkę dokument Pz – przyjęcie zewnętrzne, jest takim właśnie dokumentem wewnętrznym, który:
a) potwierdza przyjęcie towaru do magazynu,
b) jest porównaniem ilości towarów widniejących na fakturze z ilością towarów przyjętą do magazynu,
c) stanowi podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych w zakresie przyjęcia towarów do magazynu i rozliczenia zakupu.
Uwzględniając powyższe oraz stosując zasady określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ewidencja księgowa zakupu towarów powinna przebiegać w sposób przedstawiony na schemacie.
SCHEMAT
Objaśnienia do schematu:
1. Faktura z tytułu dostawy towarów – 6765 zł brutto (z VAT): strona Wn konta 300 – Rozliczenie zakupu – 5500 zł; strona Wn konta 225 – Rozrachunki z budżetami (analityka: VAT) – 1265 zł; strona Ma konta 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 6765 zł.
2. Dowód Pz – przyjęcie towaru do magazynu – 5000 zł: strona Wn konta 330 – Towary, strona Ma konta 300 – Rozliczenie zakupu;
3. Faktura korygująca wystawiona w związku z brakiem towaru: strona Wn konta 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 615 zł; strona Ma konta 225 – Rozrachunki z budżetami (analityka: VAT) – 115 zł; strona Ma konta 300 – Rozliczenie zakupu – 500 zł.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).