Odsetki wypłacane z tytułu udziału kapitałowego posiadanego w spółce osobowej są dla jej wspólnika przychodem z działalności gospodarczej, a nie z tzw. innych źródeł – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o wspólnika spółki osobowej (komandytowej z okresu, kiedy miała ona status spółki osobowej), który co roku korzystał z prawa do żądania wypłaty odsetek od swojego udziału kapitałowego w wysokości 5 proc. Prawo w tym zakresie przysługiwało mu nawet, gdyby spółka poniosła stratę. Gwarantuje to art. 53 kodeksu spółek handlowych („Wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5 proc. od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę”).

Spółka miała jednak wątpliwości, do jakiego źródła należy zaliczyć wypłacane odsetki. Uważała, że są to przychody wspólnika spółki osobowej z pozarolniczej działalności gospodarczej (na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o PIT), ewentualnie przychody, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

Z innych źródeł

Żadnego z zaproponowanych źródeł przychodów nie zaakceptował dyrektor Krajowej Informacji Skarbowe. Wyjaśnił, że odsetki nie są skutkiem rozliczeń pomiędzy spółką a jej wspólnikiem związanych z prowadzoną przez nią działalnością. Ich wypłata jest niezależna od wyników tej działalności (osiągania zysków przez spółkę). Uzyskiwanie odsetek od udziału kapitałowego nie wynika więc z działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez wspólnika.

Nie stanowią one również dochodu z odsetek od pożyczek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT – stwierdził dyrektor KIS. Uznał, że odsetki od udziału kapitałowego są przychodem z tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).

Luka w przepisach

Stanowiska tego nie podzielił WSA w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 316/20). Uznał, że w przepisach jest luka prawna, którą – jak stwierdził – należało wypełnić w myśl zasady rozstrzygania na korzyść podatnika niedających się usunąć wątpliwości (art. 2a ordynacji podatkowej). Sąd zwrócił uwagę na to, że w art. 5b ust. 2 ustawy o PIT mowa jest o „przychodach z udziału w spółce niebędącej osobą prawną” jako przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odsetki od udziału kapitałowego taką przesłankę spełniają – orzekł WSA.

W tym zakresie ustawa o PIT nie brzmi jednoznaczne, dlatego NSA sięgnął przez analogię do innych jej przepisów oraz do uchwały z 20 maja 2013 r. (sygn. II FPS 6/12)

Tego samego zdania był NSA. Uzasadniając wyrok, sędzia Maciej Jaśniewicz wyjaśnił, że przepisy ustawy o PIT nie są w tym zakresie jednoznaczne, dlatego niezbędne okazało się zastosowanie wykładni systemowej wewnętrznej. Sędzia wskazał tu, na zasadzie analogii, na należności przysługujące z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną bądź zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce (art. 14 ust. 2 pkt 16 i 16a ustawy o PIT).

Nawiązał również do wykładni przyjętej przy kwalifikacji źródła przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (osoby fizycznej) z tytułu dywidendy. W uchwale z 20 maja 2013 r. (sygn. II FPS 6/12) NSA w orzekł, że przychód uzyskiwany przez osobę fizyczną będącą akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest przychodem z działalności gospodarczej. ©℗

orzecznictwo