Od lipca 2024 r. obowiązkowe będzie wystawianie ustrukturyzowanych faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Jedynie podatnicy zwolnieni z VAT będą mieli przesunięty ten termin na 1 stycznia 2025 r.

Tak wynika z przyjętego wczoraj przez Radę Ministrów kolejnego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Teraz zajmie się nim Sejm.

Obecnie korzystanie z systemu KSeF jest dobrowolne. Zmieni się to za rok, gdy od 1 lipca 2024 r. stanie się ono obowiązkowe dla czynnych podatników VAT. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo (ze względu na wielkość sprzedaży do 200 tys. zł) lub przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanych czynności) będą musieli wystawiać e-faktury od 1 stycznia 2025 r.

400 pól na fakturze

W tym celu ministerstwo udostępni schemę e-faktury. Jej ostateczny kształt ma być znany już we wrześniu br.

Wzór e-faktury ma ponad 400 pól, ale – jak zapewniali przedstawiciele Ministerstwa Finansów podczas niedawnej debaty zorganizowanej przez DGP – nie wszystkie te pola trzeba będzie wypełniać („Po wdrożeniu e-faktur przyjdzie czas na obowiązkowe JPK_CIT i JPK_PIT”, DGP nr 88/2023).

Wzór musi być tak obszerny, aby uwzględniał wszystkie możliwe sytuacje i przewidywał dane, które przedsiębiorcy będą chcieli wpisać w dokumencie.

Natomiast będzie przewidziana wersja uproszczona z podstawowymi danymi, takimi jak: data sprzedaży, dane nabywcy, dane wystawcy, zakres transakcji, kwota podatku, podstawa opodatkowania. Już teraz taki uproszczony wzór faktury można znaleźć w rządowych aplikacjach, tj. w e-mikrofirmie i w aplikacji podatnika KSeF.

Wyłączone z KSeF

Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane tylko między firmami. Nie będzie możliwości wystawiania ich konsumentom. Im faktury będzie można wystawiać tylko poza KSeF.

Z KSeF wyłączone będą też m.in. bilety spełniające funkcję faktury, w tym paragony za przejazd po autostradach, bilety kolejowe i samolotowe. Ma to wynikać z rozporządzenia wykonawczego.

Odroczone kary

Przez pierwsze pół roku funkcjonowania obowiązkowego KSeF przedsiębiorcy nie będą musieli obawiać się kar. Fiskus będzie mógł je nakładać dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Wysokość kar ma być miarkowana proporcjonalnie do stopnia przewinienia. Zasadniczo mają one wynosić do 100 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze, a jeśli na fakturze nie będzie podatku – do 18,7 proc. wykazanej należności.

Kara pieniężna będzie grozić podatnikowi, który:

  • nie wystawił faktury przy użyciu KSeF mimo ciążącego na nim obowiązku,
  • w okresie awarii KSeF i w trybie offline wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem,
  • nie przesłał do KSeF, w określonym terminie, faktur wystawionych w czasie awarii i w trybie offline.

W przypadku awarii

Projekt przewiduje specjalne rozwiązania na wypadek awarii. Jeżeli będzie ona systemowa, to przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury w trybie offline, lecz według wzoru faktury ustrukturyzowanej. Po ustaniu awarii trzeba będzie je przesłać do KSeF w ciągu siedmiu dni roboczych.

Jeżeli awaria pojawi się u podatnika, to będzie on musiał wystawić faktury ustrukturyzowane w trybie offline, opatrując je kodem weryfikującym, i przesyłać do nabywcy w sposób z nim uzgodniony. Taką fakturę trzeba będzie przesłać do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego po ustaniu problemu.

Wiążące informacje

Projekt zakłada, że wiążące informacje: taryfowe (WIT), akcyzowe (WIA), stawkowe (WIS) i o pochodzeniu (WIP) będą obsługiwane tylko elektronicznie w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (w e-Urzędzie Skarbowym i na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC).©℗

Harmonogram zmian

1 września 2023 r. – wejdą w życie przepisy w zakresie bazowych danych na e-fakturze, do tego czasu Ministerstwo Finansów ma opublikować finalną wersję schemy e-faktury.

1 lipca 2024 r. – zostanie wprowadzony powszechny obowiązek e-fakturowania przez wszystkich podatników VAT czynnych.

1 stycznia 2025 r.

– zostanie wprowadzony obowiązek e-fakturowania przez podatników zwolnionych z VAT podmiotowo lub przedmiotowo,

– od tego dnia będą mogły być nakładane kary za błędy w wystawianiu e-faktur.©℗