Procedowany w Ministerstwie Finansów projekt zmian w Ordynacji podatkowej jest największą od lat nowelizacją tej ustawy. Zawiera szereg rozwiązań służących uproszczeniu procedur podatkowych – powiedział PAP wiceminister finansów Artur Soboń.

Jak powiedział PAP wiceminister finansów Artur Soboń, w resorcie finansów trwają prace nad dużą nowelizacją Ordynacji podatkowej.

„Procedowany w Ministerstwie Finansów projekt zmian w Ordynacji podatkowej jest największą od lat nowelizacją tej ustawy. Zawiera szereg rozwiązań służących uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości” – stwierdził Artur Soboń.

Dodał, że prace nad nowelizacją są już zaawansowane.

„Traktujemy ten projekt priorytetowo. Chcielibyśmy, aby nowelizacja dokonała się możliwie szybko” – powiedział wiceminister.

Dodał, że ułatwienia, jakie mają zostać wprowadzone nowelizacją Ordynacji, obejmie wszystkich podatników, także przedsiębiorców.

„Prostsze sprawy będą mogły być załatwiane na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym, co pozwoli na uzyskanie decyzji już w 14 dni. Kolejne rozwiązanie umożliwi umorzenie podatku przed terminem jego płatności. Aktualnie podatnik musi czekać z wnioskiem o umorzenie do czasu powstania zaległości podatkowej, co jest uciążliwe” – powiedział Soboń.

Dodał, że w ramach nowelizacji Ordynacji pojawi się możliwość zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł. Obecnie istnieje taka możliwość do kwoty 1 tys. zł.

„Stworzy to szersze możliwości dla dokonywania zapłaty podatków bez konieczności angażowania do tej czynności podatnika” – stwierdził Artur Soboń. – „Proponujemy także istotną zmianę dot. nadpłat - podatnik nie będzie już musiał składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji. Obecnie, wraz z korektą deklaracji podatnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika z korekty deklaracji, ułatwi i uprości uzyskanie przez podatnika nadpłaty” – dodał wiceminister.

Soboń powiedział także, że w nowelizacji Ordynacji podatkowej planowane są zmiany, dotyczące korygowania deklaracji.

„Przewidujemy uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających. Zrezygnujemy z konieczności doręczania podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej przez organ podatkowy deklaracji. Zachowany zostanie jedynie obowiązek doręczenia informacji o zmianach wynikających z korekty, zawierającej pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu” – stwierdził wiceminister.

W projektowanej ustawie planowane jest także odebranie naczelnikom urzędów skarbowych prawa do kontroli podatkowej.

Projekt przewiduje m.in. zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających. Odejście od kontroli podatkowych prowadzanych przez naczelników urzędów skarbowych wiąże się ze wzmocnieniem i usprawnieniem czynności sprawdzających” – powiedział wiceminister finansów.

Artur Soboń zadeklarował, że MF na bieżąco analizuje potrzeby dokonywania zmian legislacyjnych. Stwierdził także, że proponowane przez resort rozwiązania legislacyjne będą miały na celu uproszczenie procesów rozliczeń podatkowych po stronie podatników.

„W tym zakresie w ostatnich latach dokonaliśmy wielu zmian w prawie w celu wykorzystywania dostępnych rozwiązań informatycznych. W przyszłości będziemy poszerzać te rozwiązania o nowe, np. wprowadzenie obowiązkowego krajowego systemu elektronicznych faktur. Działania te nakierowane są na zwiększenie możliwości analitycznych Krajowej Administracji Skarbowej i związane z tym uszczelnienie systemu podatkowego. Jednocześnie rozwiązania te umożliwiają po stronie przedsiębiorców automatyzację części procesów rozliczeń podatkowych. W kolejnych latach będziemy kontynuowali działania w tych obszarach” – powiedział wiceminister Soboń. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/