Przedsiębiorca, który prywatnie wynajmuje mieszkanie, powinien ujmować ten najem zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej jednolitego pliku kontrolnego (JPK_V7M lub JPK_V7K) – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to informatyk, który jest współwłaścicielem mieszkania. Zostało one wynajęte na cele mieszkaniowe, zanim jeszcze informatyk założył firmę. Po jej uruchomieniu przedsiębiorca nie wprowadził mieszkania do firmowej ewidencji środków trwałych, nie wykonywał też żadnych czynności, które mogłyby świadczyć o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Od przychodów z najmu płacił 8,5-proc. ryczałt ewidencjonowany.

Zaskoczyła go informacja z biura rachunkowego, że wprawdzie przychody z najmu na cele mieszkaniowe są zwolnione z podatku od towarów i usług, ale należy je wykazywać w jednolitym pliku kontrolnym (JPK_V7M lub JPK_V7K).

Przedsiębiorca uważał, że nie ma takiego obowiązku. Argumentował, że przychody z prywatnego najmu powinny być wyodrębnione od innych przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i dlatego nie powinny być wykazywane w JPK.

Dyrektor KIS był innego zdania. Zwrócił uwagę, że w przepisach o VAT nie ma rozróżnienia na najem prywatny i najem związany z działalnością gospodarczą. Istotne jest to, że przedsiębiorca, świadcząc usługę najmu, występuje w charakterze podatnika VAT – w tym wypadku świadczy usługę zwolnioną z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT (usługi najmu mieszkania na cele mieszkaniowe).

Dyrektor KIS przywołał tu treść rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.) określającego zakres informacji, które powinny być wykazywane w JPK_V7M lub JPK_V7K. Zwrócił uwagę na par. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, z którego wynika, że ewidencja dla celów VAT powinna zawierać m.in. dane o dostawie towarów i świadczeniu usług zwolnionych z podatku.

Przywołał również oficjalny opis części ewidencyjnej i deklaracyjnej JPK. Z pierwszego z nich wynika, że wartość netto dostawy towarów oraz świadczenia usług zwolnionych z podatku należy wykazać w polu K_10. Z kolei z drugiego opisu wynika, że zbiorczą wysokość podstawy opodatkowania z tego tytułu należy wykazać w polu P_10.

Przedsiębiorca musi więc wykazać wartość czynności zwolnionych z VAT zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej JPK – podsumował organ. ©℗

W przepisach o VAT nie ma rozróżnienia na najem prywatny i firmowy. Istotne jest to, że przedsiębiorca, świadcząc usługę najmu, występuje w charakterze podatnika