Obecnie można o to pytać wszystkie organy wydające interpretacje, czyli również dyrektorów izb w: Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu.
Zmiany wynikające z rozporządzenia to pierwszy etap reformy Krajowej Informacji Podatkowej, którą ma wprowadzić ustawa o administracji podatkowej. Obecnie jest ona po pierwszym czytaniu w Sejmie. Zakłada ona, że od 1 stycznia 2016 r. z dzisiejszych pięciu izb skarbowych zostanie wyodrębniona jedna Krajowa Informacja Podatkowa. Konkretne ośrodki KIP będą się zajmować poszczególnymi obszarami podatkowymi.
W pierwszym etapie tj. od 1 lipca 2015 r., interpretacje w zakresie VAT i PIT będzie wydawało nadal pięciu dyrektorów IS w: Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Bydgoszczy. Jednak – zgodnie z nowym rozporządzeniem – zmieni się ich właściwość miejscowa. Przykładowo łódzki organ będzie wydawał interpretacje w sprawach VAT podatnikom mającym siedzibę lub mieszkającym w województwach: lubelskim, łódzkim i świętokrzyskim. Natomiast w sprawach PIT wyda interpretacje również podatnikom z województwa śląskiego.
Ponadto dyrektor łódzkiej izby nie będzie już właściwym organem w zakresie interpretacji dotyczących CIT. Będą je wydawały tylko pozostałe cztery organy. W tym zakresie również planowane jest zróżnicowanie właściwości miejscowej.
Wydawaniem interpretacji w zakresie pozostałych podatków – poza PIT, CIT i VAT – zajmą się dyrektorzy izb w Warszawie i Katowicach. Jednak do stołecznego organu będą się zgłaszać tylko podatnicy z województwa mazowieckiego lub spoza terytorium Polski. Natomiast pozostali złożą wnioski do dyrektora katowickiej izby.
Minister finansów podpisał też drugie rozporządzanie. Zakłada ono wprowadzenie nowego wzoru wniosku o wydanie interpretacji ORD-IN. Przewiduje też, że opłatę za interpretacje będzie można wpłacać tylko na rachunek bankowy właściwego organu. Również te zmiany będą obowiązywać od 1 lipca 2015 r.
Etap legislacyjny
Rozporządzenia podpisane przez ministra finansów