Pytanie zadał przedsiębiorca prowadzący działalność deweloperską. Inwestował w budowę nieruchomości, licząc na ich późniejszą sprzedaż bądź wynajem. Z tego tytułu miał też prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jedna z inwestycji sąsiadowała z budynkiem należącym do innej firmy. Jego właściciel narzekał na niedogodności związane z prowadzonymi obok pracami budowlanymi. Deweloper postanowił więc wykupić całą sąsiadującą działkę, by na niej również prowadzić inwestycję. W zamian za to zaproponował dotychczasowemu właścicielowi przeniesienie siedziby w inne miejsce. W tym celu zawarł z podmiotem trzecim umowę najmu pomieszczeń biurowych. Zobowiązał się płacić z tego tytułu czynsz i koszty mediów. Deweloper postanowił natomiast nieodpłatnie użyczyć wynajmowane biuro właścicielowi działki, którą planował kupić. Umówili się, że deweloper będzie nadal płacił czynsz i inne opłaty, a właściciel działki zwróci mu tylko koszty mediów.
Deweloper uważał, że taka umowa nie podlega VAT. Uznał, że użyczenie nie wiąże się z dostawą towarów, bo nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania danym składnikiem majątku jak właściciel. Nie jest to także nieodpłatne świadczenie usług, które podlegałoby opodatkowaniu – uważał przedsiębiorca. Wskazywał, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowane jest tylko nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza. Tymczasem – jak argumentował – skoro użycza on biuro w zamian za możliwość kontynuowania inwestycji na sąsiedniej działce, to jest to nieodpłatna usługa związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie podlega więc VAT.
Innego zdania był dyrektor łódzkiej izby. Uznał, że w tej sytuacji użyczenie będzie usługą złożoną, składającą się zarówno z samego użyczenia, jak i z umożliwienia świadczeniobiorcy użytkowania biura (w tym zapewnienia dostawy energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków itp.). Skoro zatem obdarowany opłaca koszty mediów, to jest to należność z tytułu odpłatnego świadczenia usługi kompleksowej. Jest to więc odpłatne świadczenie usług, z którego tytułu należy rozliczyć VAT – uznał dyrektor izby.
Zwrócił uwagę na art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawa opodatkowania obejmuje wszystkie koszty bezpośrednio związane m.in. ze świadczeniem usług. W praktyce oznacza to – tłumaczył – że podatek rozlicza się od całości otrzymanej zapłaty, wliczając także koszty dodatkowe (w tym wypadku – media).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 marca 2015 r., nr IPTPP2/443-917/14-4/JS