Czy w każdym przypadku pojawienia się obrotu z tytułu sprzedaży towarów, czy świadczenia usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czy rolników ryczałtowych, przedsiębiorca będzie w obowiązku wykazać transakcję przy użyciu kasy fiskalnej? Jakie grupy towarów, czy usług świadczonych przez podatników już od pierwszej sprzedaży, będą wymagały użycia kasy fiskalnej?

Zdecydowana większość przedsiębiorców prowadzi obecnie sprzedaż towarów i usług również na rzecz osób fizycznych, które nie zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych. O ile w przypadku sprzedaży usług i towarów przez przedsiębiorcę na rzecz drugiego przedsiębiorcy ewidencjonowanie obrotu sprowadza się do wystawienia faktury VAT oraz uwzględnienia dokumentu w księgach finansowych, o tyle w przypadku sprzedaży realizowanej dla „nie-przedsiębiorców” i rolników ryczałtowych sam fakt dokonania transakcji pomiędzy stronami powinien zostać zarejestrowany przy użyciu kasy fiskalnej. Samemu zaś „beneficjentowi usługi”, czy „nabywcy towaru” winno się wystawić i wręczyć paragon fiskalny.

Jednak, czy w każdym przypadku pojawienia się obrotu z tytułu sprzedaży towarów, czy świadczenia usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czy rolników ryczałtowych, przedsiębiorca będzie w obowiązku wykazać transakcję przy użyciu kasy fiskalnej? Jakie grupy towarów, czy usług świadczonych przez podatników już od pierwszej sprzedaży, będą wymagały użycia kasy fiskalnej? Jak obecnie przedstawia się obowiązek wykazania sprzedaży na rzecz „nie-przedsiębiorców” i rolników ryczałtowych przy użyciu kasy fiskalnej online?

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Ustawodawca na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tj. Dz. U. 2021. 2442), przewidział zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe od obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży towarów i usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Warunki podmiotowe zostały określone w § 3 przedmiotowego rozporządzenia. Wyłączenia można podzielić dla osób świadczących sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz „nie-przedsiębiorców” oraz rolników ryczałtowych oraz rozpoczęły prowadzenie swojego biznesu w 2023 r. oraz dla przedsiębiorców, którzy zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej, a w tym prowadzą sprzedaż na rzecz wyżej wskazanych grup osób, dłużej niż w obecnym roku podatkowym.

W przypadku pierwszej kategorii przedsiębiorców Ustawodawca dopuścił zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli powstały u nich obrót z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług nie został przedmiotowo wyłączony oraz w bieżącym roku podatkowym przy sprzedaży realizowanej na rzecz „nie-przedsiębiorców”, czy rolników ryczałtowych nie osiągnęli oni progu 20.000,00 zł.

Na wskazane wyłączenie podmiotowe należy uważać. Ustawodawca w treści rozporządzenia założył, że wyliczenia progu na poziomie 20.000,00 zł, nie jest wartością stałą. Wyliczenie progu kwotowego zwalniającego z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w przypadku tej kategorii płatników odbywa się proporcjonalnie do czasu prowadzonego biznesu w 2023 r. oraz powyższej kwoty. Innymi słowy, dany próg kwotowy uzyskanego obrotu przez płatnika warunkujący obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, będzie kwotowo mniejszy dla tych osób, które rozpoczną prowadzenie biznesu w połowie roku i jeszcze mniejszy dla osób, które z działalnością i ze sprzedażą na rzecz wskazanych osób pod koniec 2023 r.

W przypadku drugiej kategorii przedsiębiorców zwolnienie podmiotowe będzie obowiązywało, jeżeli w poprzednim roku podatkowym płatnicy Ci nie uzyskali obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, który przekroczyłby kwotę 20.000,00 zł oraz nie zostali wyłączeni przedmiotowo ze zwolnienia.

Inny wariant zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż tylko w 2023 r. przewiduje sytuację, w której osoby te zajmują się sprzedażą towarów lub usług, które Ustawodawca zwolnił z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży (przykładowo przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż towarów lub usług przez internet w systemie wysyłkowym) i w każdym z dwóch półroczy poprzedniego roku podatkowego oraz w całym poprzednim roku podatkowym udziału obrotu z tej sprzedaży w zestawieniu z całkowitym obrotem, który przedsiębiorca prowadził na rzecz „nie przedsiębiorców”, czy rolników ryczałtowych był wyższy niż 80%.

Obowiązek przedsiębiorcy po przekroczeniu warunków podmiotowych zwolnienia

Kierując się treścią rozporządzenia należy również wskazać, jakie obowiązki oraz czas na ich wykonanie został przewidziany dla tych płatników, którzy przekroczyli dopuszczalną wysokość obrotu warunkującego podmiotowe zwolnienie. Licząc od końca miesiąca, w którym owe przekroczenie progu zostało u przedsiębiorcy odnotowane, osoby te w terminie 2 miesięcy, winny dokonać zakupu kasy fiskalnej i dalej prowadzić sprzedaż na rzecz „nie-przedsiębiorców” i rolników ryczałtowych przy jej wykorzystaniu. Obowiązek ten zawiera również pewne wyłączenia. Po przekroczeniu limitów zwolnienia podmiotowego, w przypadku przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług telekomunikacyjnych, finansowych, ubezpieczeniowych, bądź edukacyjnych (bez uwzględnienia placówek, które oferują pozalekcyjne zajęcia sportowe, rekreacyjnych np. szkół tańca) obowiązek zakupu kasy fiskalnej nie obowiązuje.

Kasy fiskalne online

Od początku stycznia 2023 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż towarów oraz świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych posiadają bezwzględny obowiązek posiadania kasy fiskalnej online.

Wyłączenia od możliwości skorzystania ze zwolnienia

Grupa podatników, która zobowiązana jest do ewidencjonowania każdej sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej bez względu na obrót to przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą następujących towarów: gazu ziemnego, części do silników, przyczep, naczep i kontenerów, sprzętu fotograficznego, sprzętu radiowego, telekomunikacyjnego i telewizyjnego, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %, perfum i wód toaletowych.

Kasę fiskalną bez względu na kryteria osiągniętego obrotu na rzecz „nie-przedsiębiorców” oraz rolników ryczałtowych, będą w obowiązku posiadać przedsiębiorcy zajmujący się świadczeniem usług prawnych, kosmetycznych, fryzjerskich, kosmetologicznych, związanych z wyżywieniem, przewozów pasażerskim w komunikacji samochodowej, przewozów taksówkami, doradztwem podatkowym, naprawą motorowerów i pojazdów silnikowych, wulkanizacją,

Wnioski

Ustawodawca rozporządzeniem tworzy wrażenie, że dostrzega przedsiębiorców, którzy dopiero co rozpoczynają prowadzenie swojego biznesu i na samym początku tej często „niełatwej drogi” daje takim osobom czas na przystosowanie się obowiązujących zasad oraz reguł towarzyszących prowadzonej działalności gospodarczej. Z drugiej strony rozporządzenie rozwiązuje jeszcze inny problem. Mianowicie osoby prowadzące biznes dłużej niż w obecnym roku podatkowym, mogą nie osiągać obrotu z tytułu sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz „nie przedsiębiorców”, czy rolników ryczałtowych, na tyle wysokich, aby potrzeba było narażać ich na zakup kasy fiskalnych.

Niestety po analizie treści rozporządzenia można odnieść wrażenie, że opisane powyżej pozytywne rozwiązania dosłownie „nikną” przy wprowadzonych do rozporządzenia licznych wyłączeniach przedmiotowych i podmiotowych od zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Autorzy artykułu.

Mikołaj Mucha- aplikant radcowski, Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy

Marek Pszczółkowski- księgowy, W Accounting