Kolejny sąd nie ma wątpliwości, że panele i ogniwa fotowoltaiczne nie są budowlą. Są nią jedynie części budowlane: fundamenty i zamocowana na nich konstrukcja nośna w postaci stołów wsporczych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowlą jest:

  • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także
  • urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

WSA wziął pod uwagę wyliczenia budowli wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), obiektów budowlanych (art. 3 pkt 1 tej ustawy) i urządzeń budowlanych (art. 3 pkt 9 tej ustawy). Stwierdził, że nie może być uznany za budowlę lub urządzenie budowlane obiekt, który nie jest wymieniony wprost w przepisach prawa budowlanego i który nie jest do tych obiektów nawet podobny.

Wskazał, że w żadnym z katalogów zawartych w prawe budowlanym – ani obiektów budowlanych, ani części budowlanych urządzeń technicznych – nie zostały w sposób wyraźny wymienione panele ani ogniwa fotowoltaiczne. Orzekł więc, że nie są one związane z obiektem budowlanym i nie można ich zaliczyć do kategorii urządzeń budowlanych.

WSA wziął też pod uwagę następujące kryteria: budowę, wygląd i funkcję i uznał, że żadne z nich nie jest wspólne dla paneli i obiektów budowlanych wymienionych w prawie budowlanym. Obiekty w nim wskazane nie są ani z budowy, ani z wyglądu zbliżone do paneli, ponadto spełniają różne funkcje, a żaden z przykładów nie spełnia funkcji zamiany energii słonecznej na elektryczną, ani też zamiany innej energii – zwrócił uwagę sąd.

Podkreślił, że panele fotowoltaiczne są elementami krzemowych płyt półprzewodnikowych, zamocowanych do gruntu za pomocą specjalnego systemu, a ich funkcją jest zamiana energii słonecznej na elektryczną,

WSA wziął też pod uwagę to, że budowa panelu zakłada łatwość demontażu paneli i możliwość zamiany jego na inny element prądotwórczy. Cecha ta wyraźnie odróżnia panele od przykładowych obiektów budowlanych – stwierdził, cytując prawomocny wyrok innego sądu wojewódzkiego – w Szczecinie z 28 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Sz 216/21).

Uznał więc, że samo ogniwo fotowoltaiczne nie stanowi budowli. Jest nią jedynie część budowalna w postaci systemu mocowania ogniwa. Przy czym – jak orzekł – nie chodzi wyłącznie o fundamenty. Budowlą – orzekł – jest także konstrukcja nośna zamocowana na tych fundamentach – w postaci stołów wsporczych. Te elementy – w przeciwieństwie do samych paneli – tworzą całość techniczno-użytkową, bo stanowią całość także pod względem technicznym (wykonane są według tej samej techniki) – stwierdził sąd.

Na potwierdzenie przywołał wyroki NSA: z 6 grudnia 2022 r. (III FSK 740/22), z 16 listopada 2021 r. (III FSK 4257/21), z 18 grudnia 2018 r. (II FSK 1275/18), WSA w Szczecinie z 28 kwietnia 2021 r. (I SA/Sz 216/21, prawomocny) i z 14 grudnia 2022 r. (I SA/Sz 492/22, nieprawomocny). ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gdańsku z 7 marca 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 1071/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia