Podwyższone koszty uzyskania przychodów będą przysługiwać pracownikom również przy wykonywaniu pracy zdalnej – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Pytanie to zadaliśmy w związku z wchodzącą w życie 7 kwietnia 2023 r. nowelizacją kodeksu pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 240). Wprowadza ona regulacje o pracy zdalnej. Z art. 6718 k.p. będzie wynikać, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Czytelnicy pytają nas, czy wykonując pracę z miejsca swojego zamieszkania, pracownik zachowa prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, jeżeli do tej pory miał do nich prawo. Przypomnijmy, że koszty te przysługują osobom, których miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

W czasie pandemii…

Już raz Ministerstwo Finansów odpowiadało na podobne pytanie – gdy nastała pandemia COVID-19. W odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów zapewnił wtedy: „W sytuacji zatem, gdy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu Covid-19, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, to niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy, pracownikowi – tak jak dotychczas – przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy pracownik otrzymuje dodatek za rozłąkę lub zwrot kosztów dojazdu niezaliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu” (patrz: „Dojazdy ustały, ale wyższe koszty pozostały”, DGP nr 229/2020).

…i przy pracy zdalnej

Spytaliśmy MF, czy wykładnia ta będzie aktualna również w kontekście pracy zdalnej wykonywanej na podstawie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy, które wejdą w życie 7 kwietnia 2023 r. Odpowiedź resortu jest jednoznaczna i korzystna dla zatrudnionych.

Należy tylko pamiętać, że warunkiem zastosowania przez pracodawcę (płatnika) podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przy poborze zaliczek na PIT jest złożenie przez pracownika oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania kosztów w tej wysokości (art. 32 ust. 7 ustawy o PIT). Oświadczenie to składa się na formularzu PIT-2. Nie trzeba go co roku ponawiać, dotyczy ono również kolejnych lat podatkowych, chyba że stan faktyczny się zmienił, o czym pracownik ma obowiązek poinformować płatnika, czyli wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie. ©℗

Odpowiedź MF na pytanie DGP

Wskazane w pytaniu stanowisko Ministerstwa Finansów pozostaje aktualne. Podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ustawie o PIT, będą przysługiwać pracownikom również w przypadku wykonywania pracy zdalnej na podstawie znowelizowanego kodeksu pracy.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodów Miesięcznie Rocznie
Gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy (służbowego, spółdzielczego, pracy nakładczej) 250 zł 3000 zł
Gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy (służbowego, spółdzielczego, pracy nakładczej) z każdego z tych stosunków 250 zł nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł
Gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 300 zł 3600 zł
Gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy (służbowego, spółdzielczego, pracy nakładczej), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków 300 zł nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł
Uwaga: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, to w rocznym rozliczeniu pracownik może przyjąć je w wysokości faktycznie poniesionej, udokumentowanej wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 22 ust. 11 ustawy o PIT).