Podatnik może skorzystać z ulgi IP Box, nawet jeśli odrębną ewidencję dotyczącą tej preferencji sporządzi po zakończeniu roku podatkowego – potwierdził WSA w Poznaniu.

To kolejny wyrok wpisujący się w ukształtowaną już linię orzeczniczą sądów I instancji. Tak samo orzekły wcześniej wojewódzkie sądy administracyjne: w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2910/21 i III SA/Wa 2593/21), w Gliwicach (I SA/Gl 428/22), w Lublinie (I SA/Lu 172/22), w Szczecinie (I SA/Sz 121/22), w Gorzowie Wielkopolskim (I SA/Go 78/21).
Wszystkie te wyroki są wciąż nieprawomocne, więc spór rozstrzygnie ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny. Fiskus nadal bowiem twierdzi, że warunkiem skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie specjalnej ewidencji na bieżąco. Tak też utrzymywał w najnowszej sprawie.
Przypomnijmy, że ulga IP Box pozwala płacić 5-proc. podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnych.
Wyrok poznańskiego sądu zapadł w sprawie kobiety, która była wspólniczką spółki komandytowej (wtedy jeszcze transparentnej podatkowo). Kobieta uważała, że spełnia wszystkie warunki skorzystania z ulgi IP BOX. Jednym z nich jest, zgodnie z art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT, prowadzenie odrębnej ewidencji, która umożliwia wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnych oraz ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodu i dochodów przypadających na każde takie prawo.
Problem polegał na tym, że ewidencja ta została utworzona po zakończeniu roku podatkowego, gdy wspólniczka postanowiła skorzystać z ulgi IP Box. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w tej sytuacji ulga nie przysługuje.
Argumentował, że bieżące i rzetelne prowadzenie odrębnej ewidencji jest jedną z najważniejszych przesłanek pozwalających na skorzystanie z ulgi IP Box. Ewidencja ta nie może być więc sporządzana dopiero na potrzeby rozliczenia rocznego, musi być prowadzona na bieżąco.
Interpretację tę uchylił poznański WSA. Zwrócił uwagę na to, że art. 30cb ust. 2 i ust. 3 ustawy o PIT wymagają jedynie, aby możliwe było ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnych na podstawie ksiąg rachunkowych lub odrębnej ewidencji. Nie narzucają natomiast formy ewidencjonowania zdarzeń na potrzeby skorzystania z ulgi ani też nie wskazują, kiedy należy tego dokonywać.
Zatem wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych bądź ewidencji wskazanej w art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT powinien być spełniony najpóźniej na dzień składania deklaracji podatkowej bądź ewentualnie jej korekty – podsumował WSA.
Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Poznaniu z 16 lutego 2023 r., sygn. akt I SA/Po 625/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia