Przedsiębiorca, który kupuje bilet lotniczy u pośrednika, nie musi potrącać 10-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego. Płaci bowiem za usługę pośrednictwa handlowego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o polską spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej. Spółka kupuje bilety lotnicze za pośrednictwem zagranicznych podmiotów powiązanych zajmujących się obsługą grupy. Te zaś nabywają bilety od polskiego pośrednika (z siedzibą w Polsce), który pośredniczy w zakupie biletów od linii lotniczych, w tym zagranicznych.
Problem polegał na tym, że spółka nie posiadała certyfikatu rezydencji zagranicznych linii lotniczych, co pozwoliłoby jej – gdyby faktycznie był taki obowiązek – uniknąć potrącania podatku u źródła od wypłacanych przez nią kwot. Uważała jednak, że nie musi tego robić, bo – jak twierdziła – miałaby taki obowiązek tylko, gdyby pieniądze trafiały bezpośrednio na rachunek zagranicznych linii lotniczych, a nie do pośrednika.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że spółka musi pobierać 10-proc. podatku u źródła, bo ostatecznym odbiorcą należności są zagraniczne linie lotnicze, a nie podmiot pośredniczący w zakupie biletów. Skoro więc zagraniczni przewoźnicy osiągają przychody na terytorium Polski, a spółka nie ma certyfikatu ich rezydencji, to musi pobrać 10-proc. podatek (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT) i odprowadzić go do polskiego urzędu skarbowego – uznał dyrektor KIS.
Innego zdania były sądy obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 982/19) orzekł, że aby zaistniał obowiązek potrącenia daniny u źródła, wypłata musiałaby trafić bezpośrednio do podmiotu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Jeśli spółka kupuje bilety lotnicze za pośrednictwem innego podmiotu, to nie ma obowiązków płatnika podatku u źródła. Płaci bowiem za usługę pośrednictwa handlowego. Mimo że ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia, to sama nie dokonuje wypłat z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Bezpośrednich wypłat z tego tytułu dokonuje pośrednik – stwierdził sąd, przywołując prawomocny wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 22 czerwca 2017 r. (I SA/Go 414/16).
Wyrok ten utrzymał w mocy NSA. W uzasadnieniu sędzia Renata Kantecka podkreśliła, że ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT powiązał obowiązek potrącenia podatku u źródła z uzyskaniem przychodu na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej. To oznacza, że wypłata musi trafić do tego właśnie podmiotu, a nie do agenta lub pośrednika.
Sędzia przywołała także ukształtowaną już w tym zakresie linię orzeczniczą, m.in. wyroki z 18 grudnia 2019 r. (II FSK 18/18) i z 4 listopada 2020 r. (II FSK 1669/18).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 22 lutego 2023 r., sygn. akt II FSK 1916/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia