W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 ustawy o PIT). W takich sytuacjach do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są – jako płatnicy – polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT).
Przychody ze świadczenia usług tłumaczeń nie należą jednak do przychodów, od których pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy, którego dotyczy pytanie. W szczególności przychody takie nie należą do przychodów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT (tj. przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, np. w interpretacjach indywidualnych dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 marca 2011 r. (nr IBPBI/2/423-1808/10/BG) czy dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2017 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.270.2017.2.JS). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji, „usługi tłumaczenia dokumentów jako niewymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, w tym w szczególności w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT oraz niemające podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Tak więc przychód uzyskany przez kontrahenta zagranicznego z tytułu wykonanych usług tłumaczenia dokumentów nie mieści się w żadnej z kategorii wymienionej w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT”.