Zwolnienie dla spółek funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych wynika z ustawy o CIT, nie ma więc przeciwwskazań, by mogły one działać w ramach podatkowej grupy kapitałowej – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła producenta czekolad, który postanowił przeorganizować swoją działalność. Plan zakładał przeniesienie aktywów do nowej spółki, która powoła z kolei inną spółkę zależną, zajmującą się produkcją czekolady w specjalnej strefie ekonomicznej.
Reklama
Spór toczył się o to, czy w tej sytuacji nowo utworzone spółki będą mogły działać w ramach podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 1a ustawy o CIT.

Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dwóch interpretacjach uznał, że takiej możliwości nie ma. Wskazał na zastrzeżenie w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, z którego wynika, że PGK nie mogą tworzyć spółki korzystające ze zwolnień w CIT na podstawie odrębnych ustaw. Wyjaśnił przy tym, że zwolnienie podatkowe dla działalności strefowej wynika z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 274 ze zm.).
Producent czekolady się z tym nie zgadzał i zaskarżył interpretacje do WSA w Warszawie. Twierdził, że zwolnienie podatkowe tylko początkowo wynikało z odrębnej ustawy. W 2001 r. zostało jednak zapisane w ustawie o CIT, a ustawa o SSE jedynie je doprecyzowuje.
Warszawski WSA zgodził się ze spółką. Wyjaśnił, że nie ma powodu, aby odmawiać jej możliwości działania w ramach PGK, ponieważ zwolnienie podatkowe dla działalności strefowej wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. W tej sytuacji zastrzeżenie, na które powołuje się dyrektor, które nie zastosowania – stwierdził sąd. Dodał, że gdyby przyjąć za prawidłową tezę o uregulowaniu zwolnienia w art.12 ustawy o SSE, to dodanie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT byłoby zbędne. Powtarzałby on bowiem regulację zawartą w innej ustawie.
Do takich samych wniosków doszedł NSA. Wyjaśnił, że ustawa o CIT wprost ustanawia w art. 17 ust. 1 pkt 34 zwolnienie z podatku dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Zwolnienie to nie jest zatem przyznane podatnikom na podstawie odrębnej ustawy. Sędzia Tomasz Kolanowski wyjaśnił, że w tej sprawie linia orzecznicza NSA jest jednolita.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 680/13, II FSK 681/13.