Przedsiębiorcy, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy wyrobów akcyzowych, muszą od dziś (13 lutego) dokumentować przemieszczenie towaru w systemie EMCS za pomocą elektronicznego dokumentu e-SAD

Zmieniły się także reguły dotyczące sprzedaży na odległość (osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej) wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. piwa, wina i papierosów i niektórych olejów). Jeżeli tylko taka sprzedaż jest dozwolona prawem, to w każdej sytuacji podatek musi zapłacić podmiot wysyłający lub wyznaczony przez niego w państwie odbioru przedstawiciel podatkowy. Podatek trzeba zapłacić według zasad obowiązujących w kraju konsumenta, a nie, jak dotąd, w państwie siedziby sprzedawcy.
Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw z 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2427), która wdrożyła postanowienia dyrektywy horyzontalnej, czyli dyrektywy 2020/262.
Dotyczą one wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, a także całkowicie skażonego alkoholu etylowego. Wspomniany załącznik wymienia m.in. piwo, wino, wyroby spirytusowe, papierosy, cygara i cygaretki, olej rzepakowy i oleje ropy naftowej.

Uprawnieni odbiorcy

Przedsiębiorcy, którzy nabywają te wyroby, powinni widnieć w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Powinni też zarejestrować się jako uprawnieni odbiorcy i uzyskać związany z tym numer identyfikacyjny. W tym celu powinni złożyć wniosek do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Usług Elektroniczno-Skarbowych (PUESC), a ten nada im numer w ciągu siedmiu dni.
Uprawnieni odbiorcy powinni również złożyć zabezpieczenie akcyzowe oraz potwierdzać w systemie EMCS odbiór wyrobów (specjalne raporty odbioru). Następnie muszą składać uproszczone deklaracje akcyzowe i płacić podatek w terminie 10 dni od momentu odbioru wyrobów.
Uprawniony odbiorca musi również ewidencjonować wyroby akcyzowe, które nabył z UE.

Uprawnieni wysyłający

Nowe obowiązki mają także sprzedawcy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 oraz całkowicie skażonego alkoholu (w tym podmioty prowadzące składy podatkowe). Muszą oni być zarejestrowani w CRPA i złożyć wniosek do dyrektora IAS w Poznaniu, by uzyskać specjalny numer identyfikacyjny jako uprawnieni wysyłający. Po zakończeniu transakcji powinni przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:
  • numer referencyjny e-SAD, na podstawie którego wyroby zostały przemieszczone, a ich odbiór został potwierdzony raportem odbioru,
  • faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu akcyzy, lub dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju (uprawniony wysyłający może od 13 lutego br. wnioskować o zwrot tego podatku),
  • numery NIP lub PESEL podatnika, który zapłacił na terytorium kraju akcyzę od dostarczonych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.
Każde wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowa dostawa przez polskiego przedsiębiorcę oznacza dla zagranicznego kontrahenta, że musi on wypełnić te obowiązki w kraju swojej siedziby (gdzie zarejestrował się odpowiednio jako uprawniony wysyłający lub uprawniony odbiorca).

Jak to działa

Rozliczana w nowy sposób procedura wewnątrzunijnego przemieszczania wyrobów akcyzowych rozpocznie się z chwilą wyprowadzenia wyrobu z określonego w e-SAD miejsca ich wysyłki. Uprawniony wysyłający powinien przesłać do systemu projekt dokumentu e-SAD i uzyskać dla transakcji numer referencyjny, który będzie podawał wszystkim osobom uczestniczącym w przemieszczaniu wyrobu.
Procedura zakończy się z chwilą, gdy uprawniony odbiorca potwierdzi otrzymanie wyrobu w miejscu jego odbioru określonym w e-SAD. Wtedy też powstanie obowiązek podatkowy, a uprawniony odbiorca będzie miał 10 dni, aby złożyć deklarację uproszczoną i zapłacić akcyzę.©℗