Przedsiębiorca może odliczyć cenę za usługi nabywane od małżonka prowadzącego odrębną działalność gospodarczą, pod warunkiem że cena będzie określona na warunkach rynkowych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytała o to podatniczka, która od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług podstawowej opieki zdrowotnej. Jej mąż jest lekarzem i z początkiem 2023 r. założył odrębną jednoosobową działalność gospodarczą. Małżonków łączy wspólność majątkowa. Kobieta chce w ramach własnej firmy podpisać umowę kontraktową z mężem i zamawiać u niego usługi zdrowotne na rzecz swoich pacjentów. Byłyby one wyceniane na warunkach rynkowych, stosownie do liczby godzin.
Kobieta chciała uzyskać potwierdzenie, że cena tych usług będzie dla niej kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Jej wątpliwości wynikały z tego, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości pracy własnej podatnika oraz jego małżonka.
Kobieta twierdziła jednak, że użyte w tym przepisie pojęcie „wartość pracy” należy rozumieć w sposób ścisły. Jeśli każdy z małżonków prowadzi odrębną firmę i jeden z nich świadczy usługi na rzecz drugiego (jako odrębnego przedsiębiorcy), to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej. Obydwoje występują w tym przypadku jako odrębne podmioty gospodarcze.
Dyrektor KIS zgodził się z jej stanowiskiem. Potwierdził, że termin „wartość pracy” należy rozumieć jako wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od tego, czy jest ona świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło) czy też bez podstawy prawnej (bezumownie). Nie dotyczy to jednak działalności gospodarczej.
Wyjaśnił, że w sytuacji gdy oboje małżonkowie będą prowadzić odrębne działalności gospodarcze, a mąż w ramach własnej firmy będzie świadczył usługi na rzecz firmy żony, to tych usług nie należy kwalifikować jako pracy własnej małżonka. Będą to usługi świadczone przez odrębny podmiot gospodarczy – odrębnego przedsiębiorcę. W takiej sytuacji nie ma przeszkód, by żona zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie usług od małżonka – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Zaznaczył natomiast, że tego typu transakcje muszą spełniać wymogi dotyczące podmiotów powiązanych (do których zalicza się m.in. małżonków). Zgodnie z art. 23o ust. 1 ustawy o PIT podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
Podobne stanowisko fiskus zajął w interpretacji z 15 kwietnia 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.2. 2022.3.MGR). Chodziło wtedy o małżonków prowadzących odrębne kancelarie radcy prawnego. Żona spytała, czy może odliczyć koszty usług nabywanych od firmy męża. Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki poniesione na nabycie usług prawnych, wynikające z faktur wystawionych przez małżonka, mogą być kosztem uzyskania przychodów z prowadzonej przez żonę działalności gospodarczej. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.871.2022.2.JG