Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, podstawę obliczenia podatku stanowi uzyskany dochód po odliczeniu kwoty stanowiącej wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej

By skorzystać z ulgi konieczne jest przedłożenie dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki (m.in.: rachunki, faktury, potwierdzenia przelewów) oraz dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, określonych w art. 21 ust. 7d ustawy PIT, tj.:

  • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub
  • decyzji przyznających rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Limit dochodów w przypadku ulgi rehabilitacyjnej

W odniesieniu do podatnika, który posiada na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, wprowadzono jednak ograniczenie, bowiem roczne dochody osoby niepełnosprawnej w roku 2022 nie mogły przekroczyć 16 061,21 zł. Do wskazanej kwoty nie zalicza się m.in. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia uzupełniającego, otrzymanego na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w ustawie PIT.

Jakie wydatki można odliczyć na ulgę rehabilitacyjną

Ustawa w art. 26 ust. 7a reguluje wprost katalog wydatków (zarówno nielimitowanych, jak i limitowanych), które podlegają odliczeniu. Należy jednak pamiętać, iż katalog ten ma charakter zamknięty. Co istotne, nie można odliczyć poniesionych wydatków nawet jeśli są wymienione
w ustawie, jeśli zostały one w całości zapłacone ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lub w całości zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Ulga na leki

Ulga na leki mieści się w zakresie ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, zatem podatnik musi spełnić tożsame przesłanki, które obowiązują w przypadku ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki na leki mieszczą się bowiem w zakresie katalogu wydatków podlegających odliczeniu jako wydatki na cele rehabilitacyjne. Ponadto, wskazać należy, iż muszą być to leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301). Odliczeniu podlega kwota w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Wreszcie, wydatki na leki mogą zostać odliczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki.

Daria Pośpiech-Przeor, radca prawny, partner w Kancelarii Żuk Pośpiech