Zagraniczna spółka ma w Polsce zakład, jeżeli prowadzi tu działalność gospodarczą poprzez stałą placówkę, np. biuro. Jeśli nie, to należy zbadać, czy ma w Polsce zależnego przedstawiciela – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka będąca austriackim rezydentem podatkowym. W Polsce świadczy ona na rzecz zagranicznych podmiotów m.in. usługi zarządzania nieruchomościami, zarządzania korporacyjnego, najmu i marketingu.

Od lipca 2022 r. spółka zatrudnia pracownika, który przebywa na stałe w Polsce i wykonuje swoje zadania w biurze wynajętym w tym celu przez spółkę. Umowa najmu została również zawarta od lipca 2022 r., na pięć lat. Pracownik korzysta ze sprzętu pracodawcy, w tym m.in. laptopa, telefonu komórkowego oraz samochodu służbowego.

Spółka spytała, czy to oznacza, że od lipca 2022 r. ma ona w Polsce zakład w rozumieniu polsko-austriackiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Uważała, że tak jest w istocie, bo w świetle art. 5 ust. 1 umowy termin „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 5 ust. 2 umowy jest to w szczególności: siedziba zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat, kopalnia. Zakładem nie są natomiast placówki, które służą m.in. wyłącznie do składowania (art. 5 ust. 4 umowy).

Podsumowując, spółka uważała, że zakład powstaje, jeśli spełnione zostaną łącznie trzy przesłanki:

  • istnienie miejsca, w którym działalność jest prowadzona (placówka),
  • stały charakter takiej placówki,
  • wykonywanie za pośrednictwem placówki działalności gospodarczej, która nie ma charakteru przygotowawczego lub pomocniczego.

Z kolei z art. 5 ust. 5 polsko austriackiej umowy wynika, że zakład może powstać także w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem tzw. zależnego przedstawiciela, czyli podmiotu działającego w imieniu zagranicznego przedsiębiorstwa.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. Zaznaczył, że w pierwszej kolejności należy badać istnienie zakładu na podstawie zasad ogólnych określonych w ust. 1–4 art. 5 polsko-austriackiej umowy. Chodzi o kryteria dotyczące stałej placówki. Jeśli na podstawie tych przepisów powstaje zakład, to nie ma konieczności badania, czy osoby działające w zakładzie są zależne od przedsiębiorstwa – wyjaśnił.

Jeśli natomiast nie są spełnione kryteria z art. 5 ust. 1–4 umowy, to – według dyrektora KIS – należy zbadać alternatywny sposób ustalania istnienia zakładu, czyli na podstawie ust. 5 art. 5 umowy (tzw. zależnego przedstawiciela), i to nawet w przypadku gdy zagraniczny podmiot nie dysponuje stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Dyrektor KIS potwierdził, że spółka spełniła już pierwsze kryterium. Posiada więc od lipca 2022 r. zakład podatkowy na terytorium Polski.

W takiej sytuacji zyski spółki mogą być opodatkowanie w Polsce, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi (zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy). ©℗

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.135.2022.2.OK