W jaki sposób zaklasyfikować wydatek za badania, których końcowym efektem jest wydanie opinii w danej sprawie. Czy potraktować je jako usługi czy jako element opinii?
Kwalifikacja kosztów lub wydatków poniesionych na przeprowadzone badania zależy od sposobu zlecenia, jak i sposobu wykonania tych badań.
Wszelkie wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe, niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania jednostki winny być klasyfikowane na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Uwzględniając postanowienia cytowanego rozporządzenia, zaliczenie kosztu badań do usług obcych lub do opinii uzależnione jest od sposobu zlecenia oraz sposobu wykonania tych usług. W przypadku, gdy:
1) badanie jest jednym z elementów stanowiących podstawę do wydania opinii i rachunek/faktura jest wystawiona przez tego samego wykonawcę, który ma przygotować opinię – to wówczas mamy do czynienia z opracowaniem opinii, którą klasyfikujemy w par. 439 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, chyba że opinia wykonywana jest przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, wówczas wydatki z tego tytułu winno się zaklasyfikować w par. 417.
2) badanie jest wykonywane zupełnie na odrębne zlecenie i wykonawcą jego jest inny wykonawca niż ten, któremu została zlecona opinia, to wówczas wydatki poniesione na te badania należałoby zaklasyfikować do par. 430 – Zakup usług pozostałych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).