Podjęte decyzje trzeba wykazać w księgach

Kryzys to czas, kiedy właściciele i kierownicy jednostek podejmują decyzje związane z różnymi aspektami restrukturyzacji podmiotów lub ich działalności. Z reguły mają one poprawić płynność jednostki, usprawnić zarządzanie nią czy zmniejszyć ryzyko np. niewypłacalności kontrahenta, ale zdarza się i tak, że przedsiębiorcy postanawiają zawiesić, a nawet zlikwidować firmę. Każda taka decyzja ma swoje konsekwencje w podatkach, organizacji pracy czy wreszcie w księgach rachunkowych. O podatkowych czy finansowych decyzjach w czasach kryzysu pisaliśmy we wcześniejszych dodatkach. Dziś przedstawiamy, jak podjęte działania antykryzysowe opisać w ewidencji księgowej.

Faktoring

Jedną z form finansowania bieżącej działalności firmy jest faktoring, który często jest określany jako specyficzny rodzaj kredytowania należności. Dzięki niemu można uzyskać szybciej zapłaty za sprzedawane przez jednostkę dobra i usługi, gdy kontrahenci nie chcą lub nie mogą szybciej zapłacić, a jednostka potrzebuje środków pieniężnych, by opłacić własne zobowiązania. Tak więc w usłudze faktoringu występują trzy podmioty, tj.:

Na czym polega

Faktoring polega na nabywaniu wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom (faktorantom) wobec ich dłużników (odbiorców) przez wyspecjalizowane jednostki gospodarcze (np. banki). W ramach tej usługi nabywca wierzytelności (faktor) zobowiązuje się również do świadczenia na rzecz faktoranta usług dodatkowych, polegających przede wszystkim na przejęciu ryzyka niewypłacalności dłużnika, windykacji należności, finansowaniu przez dyskonto. Jest to zatem specyficzny sposób kredytowania należności handlowych, pozwalający firmom poprawić bieżącą płynność finansową oraz zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca uzyskuje środki finansowe wcześniej, niż wypada termin zapadalności wierzytelności, zabezpieczając się jednocześnie przed ewentualnym opóźnieniem w spłacie lub niewypłacalnością dłużnika (odbiorcy). Przy czym faktor pobiera różnego rodzaju opłaty, które najczęściej mają charakter prowizji (wynagrodzenie za czynności związane z nabyciem oraz administrowaniem należnościami), oraz tzw. odsetki dyskontowe za okres od momentu kupna wierzytelności do terminu zapłaty wierzytelności. Nabycie przez faktora wierzytelności przysługującej faktorantowi z tytułu dokonania sprzedaży lub wykonania usługi odbywa się więc w zamian za określoną kwotę odpowiadającą wartości nominalnej wierzytelności pomniejszonej o dyskonto i wynagrodzenie faktora.